مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با قیمت محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of The Stocks Price in Government Firms Including Privatization with their Priced Stocks Based on Price-Earnings Ratio Model (P/E) of Similar Firms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Vadiee
  • Said Asyabani
چکیده [English]

Today, a way of gaining constant and dynamic development is reforming of the ownerships structure, from governmental ownership to privatization ownership. So this policy in many countries, especially in developing countries, as a strategic policy has been used. Compilation and performing principle 44, s policies of Iran Islamic Republic Law Constitution which Parliament has confirmed. One of the best ways of privatization is denoting stocks by stock change and one of the most important points to reach fulfillment is how to price the denoted stocks. Because of the importance and greatness of pricing stocks, So far many models based on different thoughts have been offered that regarding with economic, politic, regional and other conditions have shown various and different usages. Then, in this research, the denoted price of government firms including privatization has been compared and studied with these stocks based on theoretical scientific model in Tehran Stocks. So among evaluation models of stocks in point of comparable firms, view, Price-Earnings Ratio Model (P/E) of similar firms has been selected and then the prices of government firms including denoted based on this model during 2005, 2006 and 2007 have been calculated, and then studied and compared. The results of this research indicate that there is no meaningful relation between the prices of the denoted stocks and the prices obtained from Price-Earnings Ratio Model (P/E) of similar firms. Also, there is a direct meaningful relation, with high care between them. The Findings of this research indicates that Privatization Organization can use of Price-Earnings Ration (P/E) of similar firms in searching of making the best of approved stock pricing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Firms
  • Price-Earnings Ratio
  • Privatization
  • Similar Firms
  • Stocks Price