ارزیابی عملکرد شرکت‌های گروه فلزات اساسی در بورس تهران با استفاده از مدل EVA و بررسی رابطه آن معیارهای حسابداری سود

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در دنیای پر رقابت امروز، دو موضوع بیش از هر چیز برای مدیران و سهامداران اهمیت یافته است:
1) مدیران درصدد افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع مالی شرکت بوده و
2) سرمایه گذاران نیز درصدد کسب بازدهی بلند مدت از سرمایه گذاری خود می‌باشند. این تفکر و انگیزه ی افزایش بهره وری در مدیران، نتیجه ی مستقیم حضور نسل جدیدی از سرمایه گذاران با انتظارات بازدهی بالاتر می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هم میتواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بازده مناسبترکمک نموده و هم راهنمای مدیران امروز در افزایش بهره وری باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با انگیزه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری(سود هر سهم و بازده واقعی سهام) در گروه فلزات اساسی در دوره زمانی 86- 1384 که می‌تواند دیدگاه مدیران و سهامداران در چارچوب دلایل فوق را تشریح نماید، بررسی گردد. در نهایت، ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی، استاندارد گردد تا عملکرد آنها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند. روش آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد. با بررسی فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص‌های حسابداری رابطه معنادار وجود ندارد. با انجام عمل استانداردسازی بر روی ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای هر شرکت، مشخص شد شرکت کالسیمین قویترین و شرکت فولاد خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Base Metals Companies in Tehran Stock Exchange (TSE) Using EVA Model and its relation with Profit accounting criteria

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abzari
  • Saied Samady
  • Naser Izadi Nia
  • Mojtaba Dehghanpour
چکیده [English]

Nowadays, in the competitive world of Economy, the most considerable issues for managers and Shareholders are: 1- Managers are after productivity growth with optimum Use of financial sources and 2- investors require long-term Return from their investment. This standpoint and motivation to increase productivity for managers is the direct consequence of the advent of a new generation of investors. Economic Value Added is good criterion for better investment and can guide managers to increase productivity. EVA can best substitute traditional profit indicators and used for managers evaluate. This study surveys the relation between Economic Value Added and accounting criteria (Earnings Per Share and Total Shareholders Return) in Base Metals Companies in the period of time between 2006 and 2008. Finally, Economic Value Added Companies is standardized to compare. The hypotheses are examined using Descriptive Statistics and Pearson Correlation coefficient analysis. The results of this study show that there is no meaningful relation between Economic Value Added and accounting indicators. Standardizing calculated Economic Value Added for companies under consideration denote that Kalsimin Co. and Khuzestan Steel Co. have the best and the Worst Performances respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • correlation coefficient
  • Earnings Per Share
  • Economic Value Added
  • Standardized EVA
  • Total shareholder Return