بررسی تاثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Ownership Structure on Performance of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Babaie-Zakliki
  • Zhila Ahmadvand
چکیده [English]

The conflict between investors' interests and managers is an important issue which has been attracted researchers attentions in last decade. According to the related literature, corporate governance body of research has offered alternatives for solving this problem such as Ownership structure. This research investigates the effect of ownership structure on firm performance. The factors which identified ownership structure were the number of block holders and kind of ownership were studied. Meanwhile, industry factor was applied in the research model. The samples include 56 firms whose shares' transactions were active in Iran security exchange market from 1999 to 2004. The firms were classified according to their kind of ownership which involve private, semiprivate, public, semipublic and institutions (NGOs). By applying multiple correlation and analysis of variance statistical tests, it was found that ROE ratio is affected by the industry factor ,but the difference of P/E ratio between studied industries was not significant.We have found when the number of block holders increase, ROE ratio also increase. This finding can be explained for strong control by large shareholders and enforcing their synergy in decision making. According to the sample size, some the relationships between ownership structure factors and firm performance was not significant. Other results show that the large equity ownership by a mix of private and public sectors in firm ownership structure improve return on equities firm due to the role of government in governing and controlling the firms. Finally, the results show that performance of corporations in Iran security exchange was affected mostly by industry and economical circumstances rather than managerial decisions and ownership structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Ownership Structure
  • Price to Earning Ratio
  • Return on Equity Ratio