عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه‌ی خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می‌شود. استفاده‌ی بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد. هدف این مقاله، شناسا یی عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی، می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه،داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های صلاحیت حرفه‌یی، کیفیت کار انجام شده، مراقبت حرفه‌یی و سطح ریسک ذاتی توسط حسابرسان داخلی، رابطه‌ی مثبت معناداری با اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد آنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of Factors Associated with Reliance of External Auditors on Internal Auditors Work

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nikbakht
  • Mohammad Mehdi Mazinezhad
چکیده [English]

The main purpose of this paper is survy of factors associated with reliance of external auditors on entenal adutors work , Reliance on internal auditors work has significant influence on cost saving and obtaining more services to client with the same cost. Optimal utilization of internal audit work can improve both the efficiency and the effectiveness of external audits and can enhance the value of internal audits to the client organization. The objective of this study is reorganization of factors associated with reliance of external auditors on internal auditors work from CPAs view. Methodology of this study is survey and needed data we use Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results indicate competence, work performance, due professional and inherent risk level have significantly positive valuation with reliance of external auditors on internal auditors work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditors on External
  • Auditors Work Optimal
  • Reline of External
  • Utilization of Internal Audit