بررسی مقایسه‌ای بین معیارهای رایج ریسک (واریانس و بتا) و معیارهای ریسک نامطلوب (نیمه واریانس و بتای نامطلوب)

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است که نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه ‌واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین‌منظور داده‌های هفتگی 55 شرکت نمونه، طی یک دوره 6 ساله (از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1383) جمع‌آوری گردید و آزمون‌های مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای‌ ریسک نامطلوب بر معیارهای رایج ریسک برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Semivariance and Calculated Beta on Basis of it to the Variance and Common Beta

نویسندگان [English]

  • Reza tehrani
  • Moslem Peymany
چکیده [English]

In this article the researcher, comparing Semivariance and calculated Beta on basis of it to the variance and common Beta, has tried to see whether Downside Beta criteria (Semivariance and calculated Beta on basis of it) have any preference over the common risk criteria (variance and common Bata) or not. In order to achieve this, weekly data of 55 sample companies were gathered in a 6-year period (from the early 1378 to the late 1383) and tested. The results obtained show that among risk criteria, downside risk criteria have preference over common risk criteria

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downside Beta
  • Downside Risk
  • risk
  • Semivariance