ارزیابی عملکرد مدل‌های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری می‌باشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا شش مدل ارزشگذاری؛ گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله ای، تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و عایدات پسماند مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر می‌نماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین‌ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل‌ها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطامورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ناپارامتریک مجموع رتبه های ویلکاکسن- من ویتنی استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% مدل نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین‌ها را از قیمت بازار ارائه می‌دهد در حالیکه مدل های عایدات پسماند و تنزیل جریانات نقد دارای کمترین دقت می‌باشند. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Assessment of Valuation Models in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Eslami-Bidgoli
  • Saeed Bajalan
  • Vahid Mahmoodi
چکیده [English]

This paper examines the accuracy of valuation models in providing reasonable estimation of the market values of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Six valuation models including Gordon Growth Model, Two Stage Dividend discount Model, Adjusted Present Value, Price to Earning ratio and Residual Income were examined in this study. In addition, three proxies represent the market values of stock during year: Max {Min}, Min {Max} and Average. The comparison was made in terms of models’ Median Absolute Percentage Errors (MdAPEs). Wilcoxon’s Rank Sum non-parametric test was used in order to test the hypothesis of significant difference among valuation models MdAPEs. The results revealed that Price to Earning ratio gives the most accurate estimation of the market values of companies while the Residual Income model and Free Cash Flow to Equity holder model have the poorest performance which is in total contradiction with the results of other researches conducted in other parts of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Value Proxy
  • Median Absolute Percent Errors
  • Sustainable Growth Rate
  • Valuation
  • Wilcoxon Rank Sum Test