دوره و شماره: دوره 4، شماره 13 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-200 (بهار و تابستان 1378) 
10. -

M.Taghavi؛ A.G. nakhjavani