دوره و شماره: دوره 4، شماره 13 - شماره پیاپی 1، شهریور 1378، صفحه 1-200 (بهار و تابستان 1378)