دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 946، خرداد 1378 (13و14)