موضوعات = 005. مهندسی مالی
پیش بین سود/زیان بانک توسعه تعاون مبتنی بر روش یادگیری جمعی دو مرحله ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22059/frj.2023.359246.1007464

سید باقر فتاحی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد رضا وطن پرست