تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،سازمان مرکزی، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،سازمان مرکزی،بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،سازمان مرکزی، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: ودیعه در بازارهای مشتقه مانند بازار قراردادهای آتی، ابزاری جهت کنترل ریسک تعهدات احتمالی آینده است. از سوی دیگر، ودیعه بعنوان هزینه‌های معاملات تلقی شده و از عوامل اثرگذار بر بازار قراردادهای آتی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران از حیث بازدهی، ریسک و نقدشوندگی طی سال‌های 1395 و 1396 پرداخته شده است.
روش: جهت بررسی این موضوع نیز از سه رویکرد تخمین معادلات مجزا، معادلات به ظاهر نامرتبط و خودرگرسیون برداری به همراه تحلیل اثرات شوک استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، تغییرات ودیعه بر بازدهی و نقدشوندگی تأثیر معنی‌داری داشته ولی این تأثیر بر نوسانات معنی‌دار نیست. همچنین تأثیر شوک تغییرات ودیعه بر هر سه متغیر بازدهی، نوسانات و نقدشوندگی میرا بوده ولی سرعت میرایی این اثر در نقدشوندگی کمتر از سایر متغیرهاست.
نتیجه گیری: به عبارت صریح‌تر، تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی از حیث بازدهی و نقدشوندگی اثرگذار بوده ولی این اثر ناپایدار و میرا می‌باشد که این امر می‌تواند هم برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این بازار و هم سرمایه‌گذاران فعال در حوزه قراردادهای آتی در أخذ تصمیم موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Margin Variations Effect on Gold Coin Futures Market in Iran Mercantile Exchange

نویسندگان [English]

  • Moslem Pymani 1
  • Amirhossein Erzae 2
  • Farnaz Seifi 3
1 Assistant Prof., Finance and Banking Department, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Finance and Banking Department, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
3 MSc. Student of Finance, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Margin in derivatives markets, such as futures markets, is used as a means of controlling the risk of future prospective obligations. On the other hand, margin is regarded as trading expenses and as one of the factors influencing futures market.
Methods: Accordingly, in this paper, the effect of margin changes on futures contracts has been studied regarding Iran mercantile exchange in terms of return, risk and liquidity from 2016 to 2017. To do so, three approaches were used: estimating separate equations, seemingly unrelated equations and vector auto regression along with impulse response analysis.
Results:Based on the results, margin changes had a significant effect on returns and liquidity, but no significant effect on volatility. Also, the effects of margin change shocks on all three variables of return, volatility and liquidity were not stable, and more specifically the rate of damping of this effect on liquidity is less than the effect on the other variables.
Conclusion: In other word, margin changes affect futures market return and liquidity, yet this is not a stable effect. These results can be helpful for futures market policy makers and investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Contract
  • Gold Coins
  • Margin
راعی، رضا. سعیدی، علی. (1394). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. انتشارات سمت.
راعی، رضا. سیاح، سجاد. مصباحی‌مقدم، غلامرضا. (1390). تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و نظارتی قرارداد اختیار معامله در بازار مالی ایران. نشریه تحقیقات مالی. دوره13. شماره32. ص. 1-14.
شمس، شمس. ناجی‌زواره، مرضیه. (1394). بررسی مقایسه‌ای بین مدل ترکیبی سیستم ژنتیک فازی- عصبی خودسازمانده و مدل خطی در پیش بینی قیمت توافقی قراردادهای آتی سکه. نشریه تحقیقات مالی. دوره17. شماره2. ص. 239-258.
گودرزی، میلاد و امیری، بهزاد (1392). ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت آتی سکه به روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره پانزدهم.
هال، جان (2002). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. ترجمه سیاح، س. صالح‌آبادی، ع. انتشارات گروه رایانه تدبیرپرداز.
 
 
 
 
References
Acharya, V. V., Lochstoer, L. A., & Ramadorai, T. (2013). Limits to arbitrage and hedging: Evidence from commodity markets. Journal of Financial Economics, 109 (2), 441-465.
Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2008). Market liquidity and funding liquidity. The review of financial studies, 22 (6), 2201-2238.
Chatrath, A., Adrangi, B., &Allender, M. (2001). The impact of margins in futures markets: Evidence from the gold and silver markets. Quarterly Review of Economics and Finance, 41, 279–294.
Chiu, C. L., Chiang, S. M., Hung, J. C., & Chen, Y. L. (2006). Clearing margin system in the futures markets—Applying the value-at-risk model to Taiwanese data. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 367, 353-374.
Chou, R. K., Wang, G. H., & Wang, Y. Y. (2015). The effects of margin changes on the composition of traders and market liquidity: Evidence from the taiwan futures exchange. Journal of Futures Markets, 35 (10), 894-915.
Cotter, Colleen. (2001). Discourse and Media. In D. Schiffrin, D. Tannen and H.E. Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis.
Daskalaki, C., & Skiadopoulos, G. (2016). The effects of margin changes on commodity futures markets. Journal of Financial Stability, 22, 129-152.
Day, T. E., & Lewis, C. M. (1997). Initial margin policy and stochastic volatility in the crude oil futures market. The Review of Financial Studies, 10 (2), 303-332.
Duffie, Darrell. (1989). Futures Markets. Publisher: Prentice Hall.
Figlewski, S. (1984). Margins and market integrity: Margin setting for stock index futures and options. Journal of Futures Markets, 4 (3), 385-416.
Fishe, R. P., Goldberg, L. G., Gosnell, T. F., & Sinha, S. (1990). Margin requirements in futures markets: Their relationship to price volatility. Journal of Futures Markets, 10 (5), 541-554.
Fishe, R. P., & Goldberg, L. G. (1986). The effects of margins on trading in futures markets. Journal of Futures Markets, 6 (2), 261-271.
Garleanu, N., & Pedersen, L. H. (2011). Margin-based asset pricing and deviations from the law of one price. The Review of Financial Studies, 24 (6), 1980-2022.
Garman, M. B., & Klass, M. J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. Journal of business, 67-78.
Gemmill, G. (1994). Margins and the safety of clearing houses. Journal of Banking & Finance, 18 (5), 979-996.
Gibson, R., & Murawski, C. (2013). Margining in derivatives markets and the stability of the banking sector. Journal of Banking & Finance, 37 (4), 1119-1132.
Goodarzi, Milad and Amiri, Behzad (2013). Presentation of a model for identifying the effective factors on the future price of coins by artificial neural network and comparing it with regression models. Journal of Financial Engineering and Management of Securities, 15. (In Persian).
Hall, J. (2002). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management. Translation by Sayah, S. Saleh Abadi, AS. TadbirPardaz Computer Group Publishing. (In Persian).
Hardouvelis, G. A., & Kim, D. (1995). Margin requirements, price fluctuations, and market participation in metal futures. Journal of Money, Credit and Banking, 27 (3), 659-671.
Hardouvelis, G. A., & Kim, D. (1996). Price volatility and futures margins. Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products, 16 (1), 81-111.
Hartzmark, M.L. (1986). The effects of changing margin levels on futures market activity, the composition of traders in the market, and price performance. J. Bus. 59 ,147–180.
Hieronymus, T. A. (1971).Economics of Futures Trading for Commercial and Personal Profit. New York: Commodity Research Bureau, Inc.
Huang, J., & Wang, J. (2010). Market liquidity, asset prices, and welfare. Journal of Financial Economics, 95 (1), 107-127.
Jylha, P. (2018). Margin Requirements and the Security Market Line. The journal of finance, 73, 1281-1321.
Lam, K., Sin, C. Y., & Leung, R. (2004). A theoretical framework to evaluate different margin‐setting methodologies. Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products, 24 (2), 117-145.
Longin F. (2000) .From value to stress testing: the extreme value approach. Journal of Banking and Finance, 24 (7), 1097-1130.
Ma, C. K., Kao, G. W., & Frohlich, C. J. (1993). Margin requirements and the behavior of silver futures prices. Journal of Business Finance & Accounting, 20 (1), 41-60.Marshall, B. R., Nguyen, N. H., & Visaltanachoti, N. (2011). Commodity liquidity measurement and transaction costs. The Review of Financial Studies, 25 (2), 599-638.
McCain, W. G. (1969). An Empirical Investigation into the Effects of Margin Requirements in Orgainized Community Markets, doctoral dissertation, University of Stanford.
Moser, J. T. (1992). The implication of futures margin changes for futures contracts: An investigation on price volatility, market participation, and cashfuturescovariances. Review of Futures Markets, 10, 377-397.
Nathan, R. R. (1967). Margins, Speculation, and Prices in Grain Futures Markets. US. Department of Agriculture, Washington DC.
Parkinson,M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. Journal of Business, 53, 61–65.
Phylaktis, K., & Aristidou, A. (2013). Margin changes and futures trading activity: A new approach. European Financial Management, 19 (1), 45-71.
Pliska, S. R., & Shalen, C. T. (1991). The effects of regulations on trading activity and return volatility in futures markets. Journal of Futures Markets, 11 (2), 135-151.
Rai, R Saeedi, AS (2015). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management. Samt publication. (In Persian)
Rai, R., Sayah, S., & MesbahiMoghadam, Gh. (2011). Explaining the Juridical, Legal, and Regulatory Dimension of the Contract for the Validity of Trading in the Financial Market of Iran. Financial Research Journal, 13 ( 32), 1-14. (In Persian)
Rogers, L.C.G.,& Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closingprices. Ann. Appl. Prob, 1, 504–512.
Shams, Sh. Najizavareh, M. (2015). A comparative study between the combined model of self-organized fuzzy genetic system and the linear model in predicting the price of future gold futures contracts. Financial Research Journal, 17 (2), 239-258. (In Persian)
Telser, L. G. (1981). Margins and futures contracts. Journal of futures markets, 1 (2), 225-253.