مدل‌سازی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران؛ استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه‌محور دولتی و خصوصی استفاده می‌شود، در دهه‌های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی‌ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت‌های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش‌های اقتصاد را فراهم می‌سازد و عدم پاسخ‌گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می‌گیرد. پروژه‌های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه‌ای بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می‌تواند روی هر یک از اهداف پروژه‌ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی ـ هم‌بستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت‌های معدنی کشور بودند که از بین آن‌ها، ۲۲۰ نفر به‌عنوان نمونه و به‌صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس، فرضیه‌های پژوهش آزمون شد.
یافته‌ها: به‌منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه‌های سنجش آن‌ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه‌گیری استفاده شد. مدل اندازه‌گیری ارتباط گویه‌ها یا همان سؤال‌های پرسش‌نامه را با سازه‌ها بررسی می‌کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال‌های پرسش‌نامه، متغیرهای پنهان را به‌خوبی اندازه‌گیری کرده‌اند یا خیر، نمی‌توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده‌پذیر متناظرش، دست‌کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به‌دست آمد و پایایی مدل اندازه‌گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش‌های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به‌دست ‌آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ‌تر است و نشان می‌دهد که تأثیر مشاهده‌شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش‌های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به‌دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک‌تر است که نشان می‌دهد تأثیر مشاهده‌شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به‌طور کلی مشخص شد که روش‌های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت‌وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه‌ها تأثیر دارند.
نتیجه‌گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل‌عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه‌ها، کم‌توجهی به قدرت سازمان‌دهی و مدیریت پروژه‌هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه‌های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه‌ها، ناکامی در بهره‌برداری به‌موقع و غیراقتصادی شدن طرح‌ها را به‌دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان‌های پروژه‌محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت‌های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت‌هایی، بیش از گذشته احساس می‌شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم‌های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت‌بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم‌های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می‌شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می‌شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling Factors Influencing Project Financing Risk

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sharafi 1
  • Kiamars Fathi Hafashjani 2
  • Faegh Ahmadi 3
1 PhD Candidate, Department of Industrial Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. Assistant Prof., Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Financial Accounting, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

Objective
Project financing has emerged as a critical mechanism for funding infrastructure and capital-intensive projects across various sectors, both in the public and private domains. Its significance has grown notably in recent decades within the financial market, reflecting its pivotal role in facilitating economic development. Notably, in developing countries, the establishment of robust economic infrastructure is a pressing priority, serving as a cornerstone for overall growth and advancement across multiple economic sectors. However, the insufficient attention given to meeting financing requirements in this domain poses substantial challenges to economic progress. Diving deeper into the realm of project financing, one finds a diverse array of financing mechanisms, each characterized by its unique set of risks and complex capital structures. These risks, if not effectively managed, can exert considerable influence on project outcomes, impacting crucial objectives such as project timelines, cost management, safety protocols, quality standards, and long-term sustainability goals. Understanding these risk factors and their interplay is paramount for stakeholders involved in project financing endeavors.
 
Methods
To explore these dynamics, this study employs an objective-oriented approach, leveraging a descriptive-correlational method for data collection. Central to this methodology is the utilization of Structural Equation Modeling (SEM), a powerful analytical tool that allows for the examination of complex relationships among variables. The study's statistical population comprises a diverse range of professionals, including experts, senior experts, supervisors, and managers from mining companies within the country under study. From this pool, a sample of 220 individuals was randomly selected to ensure robustness and representativeness in the analysis.
 
Results
The study's findings shed light on the intricate relationships between various factors and project financing risk. Notably, the analysis unveils the significant impact of financing methods on political risk, with an observed effect intensity of 0.462 and a probability statistic of 0.686. This surpasses the critical t-value at the 5% error level, underscoring the statistically significant influence of financing methods on political risk. This underscores the importance of considering the choice of financing mechanisms in mitigating or exacerbating political risk factors, thereby enhancing the overall risk management strategy of project financing endeavors. Moreover, the study delves into the relationship between customer and management risks. While the overall effect of customer risk on management risk was determined to be 0.046, the calculated significance value of 0.851 fell below the critical t-value at the 5% error level. This indicates a lack of significant observed effect, suggesting that customer risk may not exert a substantial impact on management risk. Nevertheless, understanding these nuanced relationships contributes to a more comprehensive understanding of the multifaceted nature of project financing risk. Beyond these specific findings, the study highlights a myriad of factors that influence project financing risk, including social risk, contractor risk, construction risk, design risk, legal risk, financial risk, and subsidiary contracts, among others. Each of these factors contributes to the overall risk profile of project financing endeavors, necessitating a holistic approach to risk management and mitigation strategies.
 
Conclusion
In conclusion, the study underscores the critical importance of focusing on project organization and management capability, particularly in the context of developing countries. Inadequacies in these areas often result in suboptimal utilization of resources and capital, leading to delays in project commencement, implementation, and operation, ultimately yielding uneconomical outcomes. In light of the prevalent project-oriented approach adopted by organizations, there exists a heightened imperative to design and enhance project organizations to effectively navigate the complexities of project financing endeavors and achieve desired outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project
  • Financing
  • Risk
  • Project Financing Risk
سرهنگی جوشقانی، علی (1396). شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های کنترل ریسک تأمین مالی در شرکت‌های تولیدی سنگ میکاشیست، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
شیدائی، علی (1396). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک صنعت لیزینگ به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مطالعه موردی شرکت واسپاری ملت (سهامی عام). فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 6(24)، 21-38.
کیا، سعید؛ اردشیر،‎ ‎عبدالله و اتحادی، سینا (1393). مدیریت‏‎ ‎ریسک ‎در‎ ‎روش‌های‎ ‎تأمین‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎سبد‎ ‎پروژه‌‎های‎ ‎عمرانی‎ ‎دو‎ ‎عاملی. ‏اولین کنگره ملی مهندسی ساخ و ارزیابی پروژهای عمرانی. گرگان، اردیبهشت 1393.‏
وحیدی اربابی، علی و مالک، شاهرخ (1390). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی: بر پروژه‏های سازه‏های فضاکار در ایران)، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان.
همتی، محمد و باهو، علی (1396). ارائه مدلی ترکیبی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی به‌منظور رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ریسک پروژه‌های نیروگاهی. مهندسی صنایع و مدیریت، 1، 63-74.
References
Agrawal, A. (2012). Risk Mitigation Strategies for Renewable Energy Project Financing. Strategic Planning for Energy and the Environment, 32(2), 9–20. doi:10.1080/10485236.2012.10554231
Ajemunigbohun, S.S., & Adeoye, A.O. (2018). Insurance awareness and awareness: Empirical evidence among small and medium sized enterprises in Lagos state, Nigeria. Trend Economics and Management, 32 (2), 9-20.
Alaerts, G. (2019). Financing for Water—Water for Financing: A Global Review of Policy and Practice. Sustainability 2019, 11, 821.
Almarri, K., Blackwell, P. (2014). Improving Risk Sharing and Investment Appraisal for PPP Procurement Success in Large Green Projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119, 847–856.
Areiqat, A.Y., Alali, A., & Arikat, Y. (2018). Risk management to avoid project failure: A comparison study of construction projects in the GCC. International Journal of Business Continuity and Risk Management, 8 (2), 87-105
Arunajatesan, S., & Viswanathan, T.R. (2017). Risk management and insurance. (5th ed.). Laxmi Publications Pvt.
Aslam, M., Hussain, Z. & Asghar Z. (2008). Cubic transmuted-g family of distributions and its properties. Stochastics and Quality Control, 33 (2), 103-112.
Bernhardt, D., Koufopoulos, K. & Trigilia, G. (2020). Is there a paradox of pledgeability? Journal of Financial Economics, 137(3), 606-611.
Chapman (1995). The principles of project finance', The Treasurer.
Chen, P. & Wang, J. (2009). Application of a fuzzy AHP method to risk assessment of international construction projects, in: International Conference on Electronic Commerce and Business Intelligence.
Chen, Z., Yuan, J., Li, Q. (2017). Financing Risk Analysis and Case Study of Public-Private Partnerships Infrastructure Project. In: Wu Y., Zheng S., Luo J., Wang W., Mo Z., Shan L. (eds) Proceedings of the 20th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate. Springer, Singapore.
Choudhary, A. (2017). What are Risk Management Techniques in Project Financing? https://www.lsbf.org.uk/blog/news/risk-management-techniques-project-financing/ 145285
Cooke –Davies, T. (2002). The “real” success factors on projects. International Journal of Project Management, 20(3), 185-190. DOI: 10.1016/S0263-7863(01)00067-9
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
De Marco, A., Mangano, G. (2013). Risk and value in privately finance healthcare projects. Journal of Construction Engineering and Management, 139(8), 918-926.
De Marco, A., Mangano, G. (2017). Risk factors influencing the debt leverage of project financing initiatives in the energy industry. International Journal of Energy Sector Management, 11(3), 444–462. doi:10.1108/ijesm-02-2017-0006 
Endrei, D., Zemplényi, A., Ágoston, I, Molics, B., Csákvári, T., Danku, N., Vajda, R., Boncz, I. (2016). The Effect of Degressive Financing Method on the Hungarian Drg Based Hospital Reimbursement Between 2011-2013. Value Health. 2014 Nov; 17(7), A405-6. doi: 10.1016/j.jval.2014.08.940.
Eskander, R.F.A. (2018). Risk assessment influencing factors for Arabian construction projects using analytic hierarchy process. Alexandria Engineering Journal, 57(4), 4207-4218. doi:10.1016/j.aej.2018.10.018 
Eunchang, L., Yongtae, P. & Jong Gye, S. (2009). Large engineering project risk management using a Bayesian belief network. Expert Systems with Applications, 36, 5880-5887.
Fang, C., Marle, F. & Zio, E. (2011). An integrated framework for the optimization of project risk response plan under resource constraints with genetic algorithm. In: Qual. Reliab. Risk, Maintenance, Saf. Eng. (ICQR2MSE), 2011 Int. Conf. pp 856–861.
Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Frefer, A.A., Mahmond, M., Haleema, H., & Almamlook, R. (2018). Overview success criteria and critical success factors in project management. Industrial Engineering & Management, 7 (1), 1-7.
Fu-zhou, L., & Hong-yuan, G. (2011). The risk assessment model of BT construction engineering project financing. Systems Engineering Procedia, 1, 169–173. doi:10.1016/j.sepro.2011.08.028.
GEMs (2021). Default Statistics: Private and Sub-Sovereign Lending 2001–2019; Global Emerging Markets Risk Database Consortium, European Investment Bank: Luxembourg.
Graham, J.R. & dan Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economic, 60(2,3), 187- 243.
Hemati, M. & Bahoo, A. (2018). R‌e‌p‌r‌e‌s‌e‌n‌t‌i‌n‌g a M‌u‌l‌t‌i- A‌t‌t‌r‌i‌b‌u‌t‌e F‌u‌z‌z‌y A‌H‌P a‌n‌d F‌u‌z‌z‌y D‌E‌M‌A‌T‌E‌L A‌p‌p‌r‌o‌a‌c‌h i‌n O‌r‌d‌e‌r t‌o R‌a‌n‌k R‌i‌s‌k E‌f‌f‌e‌c‌t‌i‌v‌e F‌a‌c‌t‌o‌r‌s i‌n P‌o‌w‌e‌r‌h‌o‌u‌s‌e P‌r‌o‌j‌e‌c‌t‌s. Sharif Journal of Industrial Engineering & Management, 1, 63-74. doi: 10.24200/j65.2018.5514 (in Persian)
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic Management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195–204.
Iossa, E., Spagnolo, G. & Vellez, M. (2007). Contract design in public private partnerships. Report for the World Bank.
Iriarte, C. & Bayona, S. (2020). IT projects success factors: A literature review. International Journal of Information Systems and Project Management, 8 (2), 49-78.
Jamison, M.A., Holt, L. & Berg, S.V. (2005). Measuring and mitigating regulatory risk in private infrastructure investment. The Electricity Journal, 18(6), 36–45.
Jiang, W., Martek, I., Hosseini, M. R., Tamošaitienė, J., & Chen, C. (2019). Foreign infrastructure investment in developing countries: a dynamic panel data model of political risk impacts. Technological and Economic Development of Economy, 25(2), 134-167. https://doi.org/10.3846/tede.2019.7632
Kardan, B., Salehi, M. & Abdollahi, R. (2016). The relationship between the outside financing and the quality of financial reporting: evidence from Iran. Journal of Asia Business Studies, 10(1), 20 – 40.
Kartam, N.A. & Kartam, S.A. (2001). Risk and its management in the Kuwaiti construction industry: a contractors' perspective. International Journal of Project Management, 19(6), 325–335.
Khmel, V., Zhao, Sh. (2015). Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership. IATSS Research, 39(2), 138- 135.
Kia, S., Ardeshir, A., Ittiadi, S. (2013). Risk management in the methods of securing the financial resources of the portfolio of two-factor construction projects. The first national congress of civil engineering and evaluation of construction projects. Gorgan, May 2013. (in Persian)
Kruger, P., Landier, A. & Thesmar, D. (2015). The WACC Fallacy: The Real Effects of Using a Unique Discount Rate. The Journal of Finance, 70(3), 1253-1285.
Kumar, L., Jindal, A., & Velaga, N. R. (2017). Financial risk assessment and modelling of PPP based Indian highway infrastructure projects. Transport Policy, 62, 2–11. 
Machete, I., Marques, R. (2021). Financing the water and sanitation sectors: A hybrid literature review. Infrastructures6(1), 9. https://doi.org/10.3390/infrastructures6010009
Mafuta, W., Zuwarimwe, J., Mwale, M. (2021). WASH Financial and social investment dynamics in a conflict-arid district of Jariban in Somalia. Sustainability, 13(9), 4836. https://doi.org/10.3390/su13094836
Mwangi, W.L., Muathe, S.M. & Kosimbei, G. (2014). Relationship between Capital Structure and Performance of Non-Financial Companies Listed In the Nairobi Securities Exchange, Kenya. Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics (GJCRA), 1(2). 
OECD (2018). Financing Water, Investing in Sustainable Growth; Policy Perspectives, OECD Environment Policy Paper No. 11; OECD: Paris, France.
OKO-OSI, H.A., Ajemunigbohun, S., Abiodun, K.E. (2023). Risk Financing Options and Project Success: Evidence from Building Construction Companies in Lagos State, Nigeria. Nigerian Journal of Banking and Financial, 9(1), 201-214.
Pinto, J. M. & Guedes, S. (2023). Pricing of project finance bonds: A comparative analysis of primary market spreads. Journal of Corporate Finance, 82, 102429.
Redja, G.E., McNamara, M.J., & Rabel, W.H. (2022). Principles of riskmanagement and insurance. (14th ed.). Essex: Pearson Education Limited.
Rees, J.A., Winpenny, J., Wall, A.W. (2008). Water Financing and Governance. TEC Background Papers No. 12; Global Water Partnership/Swedish International Development Agency: Stockholm, Sweden.
Sarfraz, M., Qun, W., Hui, L., Abdullah, M.I. (2018). Environmental Risk Management Strategies and the Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Project Financing Decisions. Sustainability, 10, 2771. https://doi.org/10.3390/su10082771
Sheidaei, A. (2017). Identifying and ranking the risk factors affecting the leasing industry case study of AHP in the company mellat leasing. Journal of Investment Knowledge, 6(24), 21-38. (in Persian)
Sirivunnabood, P. (2020). Incorporating a disaster risk financing and insurance framework into county management and development strategies. Policy Brief, No 5, October, Asian Development Bank Institute.
Steffen, B. (2018).The importance of project finance for renewable energy projects. Energy Economics, 69, 280-294.
Taylan, O., Bafail, A. O., Abdulaal, R. M. S. & Kabli, M. R. (2014). Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies. Applied Soft Computing, 17(6), 105–116.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005) PLS Path Modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48(1), 159-205
Vahidi Arbabi, A., Malik, SH. (2019). Investigation and identification of factors affecting the success of the project (a case study on astronaut structures projects in Iran), 6th National Congress of Civil Engineering, Semnan, Semnan University, 2019. https://www.civilica .com/Paper-NCCE06-NCCE06_1129.html (in Persian)
Venczel, T.B., Berenyi, L., & Hriczo, K. (2021). Project management success factors.          Journal of Physics: Conference Series, 1935, 1-9.
Wu, Q., Yu, L., Wang, M. (2015). Power Project Financing Risk Assessment with AHP-grey Vague CIM Model. International Conference on Education Reform and Modern Management.
Yousefi, V., Rahimi, A., Sarmad Kiani, G., Haji Yakhchali, S., Mehrabanfar, E. (2015). Ranking of Financing Methods in Iran Construction Renovation Projects: A Sensitivity Analysis Approach, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5).
Zekavat, M., & Momenian, A. (2019). Criteria for the success of the success of construction projects. Journal of Advanced Pharmacy Education and Research, 9 (2), 104-107.
Zolghadri, M., Vahdani, B. (2017). Identify and prioritize the factors influencing project risk by using AHP & VIKOR Fuzzy (Case Study: South Pars Gas Complex). Advanced Computational Techniques in Electromagnetics, 2, 70-81.