دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، 1398 
ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 237-264

10.22059/frj.2019.273838.1006806

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده