ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استاد، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاری کارا مسئولیت‌های بسیار مهم مدیر شرکت است، به‌طوری که اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، محرکی برای جریان‌های نقدی آتی و ارزشیابی نهایی شرکت است. اگر سرمایه‌گذاری شرکت ناکارا باشد، تخصیص منابع شرکت به‌شکل بهینه انجام نمی‌شود و بر منافع سهامداران اثرهای زیان‌باری می‎گذارد. از این رو پژوهش حاضر، با هدف مطالعه جنبه‌ای از پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کارا در ایران، به ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
روش: در این پژوهش عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری‌ها و پژوهش‌های پیشین استخراج شده و هر یک از این عوامل که با سرمایه‌گذاری ارتباط تنگاتنگی دارند، برای سنجش کارایی سرمایه‌گذاری بررسی می‌شوند. خروجی هر یک از مدل‌های اولیه، ابتدا از لحاظ قدرت تشخیص درست شرکت‌های مستعد کم‌سرمایه‌گذاری و بیش‌سرمایه‌گذاری آزمایش می‌شوند؛ سپس از طریق منشأها و پیامدهای کارایی و ناکارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری‌ها و پژوهش‌های پیشین، اعتبارسنجی می‌شوند. این فرایند تا زمانی ادامه می‌یابد که مدل بهینه کارایی سرمایه‌گذاری به دست آید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد از بین هجده متغیری که بررسی شد، فقط پنج متغیر رشد فروش، فرصت‌های رشد، بازده سالانه سهام سال قبل، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری سال قبل توانستند تغییرات سرمایه‌گذاری سال جاری را بیان کنند و قابلیت استفاده برای ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری را داشتند. مدل بومی کارایی سرمایه‌گذاری به‌ترتیب از 14/88‌ درصد و 89/92‌ درصد قدرت تشخیص درست شرکت‌های مستعد بیش‌سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری برخوردار است. به‌علاوه، بر اساس یافته‌ها، هزینه‌های نمایندگی بیش‌سرمایه‌گذاری را افزایش می‎دهد و محدودیت مالی موجب می‎شود کم‌سرمایه‌گذاری افزایش یابد. همچنین کارایی سرمایه‌گذاری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، سرمایه‌گذاری در محیط ایران علاوه بر عوامل مشترک با محیط‌های اقتصادی خارجی، از عوامل دیگری متأثر است که می‌توانند در تبیین کارایی سرمایه‌گذاری مفید باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of Firm's Investment Efficiency Measurement Model inTehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • vahid Taghizadeh Khanqah 1
  • Younes Badavar Nahandi 2
  • Aliasgar Mottagi 3
  • Houshang Taghizadeh 4
1 PhD., Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Ira
2 Associate Prof., Department of Accounting,Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Prof., Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: Efficient investment is one of the company's most important responsibilities, consequently making investment decisions is an incentive for future cash flows and the ultimate evaluation of the company. Thus, if a firm’s investment is inefficient, it will result in the lack of optimal allocation of the company’s resources and will have adverse effects on the shareholders' interests. Therefore, this research aims at studying the various aspects of the economic consequences of inefficient investment decisions and provides a model for measuring the investment efficiency in Iranian firms. Methods: In this research, the factors affecting investment are extracted based on previous theories and researches. Each of these factors, which are closely related to investment, is investigated to measure investment efficiency. The output of the primary models is firstly tested in terms of accurate detection of under and over-investment in firms. Secondly, the model is validated through the sources and compared to the consequences of inefficiency and investment efficiency based on previous theories and research. This process continues until an optimal model for investment efficiency is acquired .
 Results: The results showed that among the 18 variables studied, only sales growth, growth opportunities, annual returns, dividends, and investments in the past year were able to express the current year's investment changes and were used for measuring investment efficiency. The native model of investment efficiency has a power of 88.14% and 92.89%, respectively, for an accurate detection of prone companies of over and underinvestment. Also, based on the findings, agency costs lead to an increase in over-investment and on the other hand financial constraints lead to increase under-investment, as well as the investment efficiency which has a positive impact on economic value-added and firm value .  Conclusion: According to the results, investments in Iran, in addition to common factors with foreign economic environments, are influenced by multiple factors that can be useful in explaining investment efficiency. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Efficiency
  • Over and Under Investment
  • Agency Costs
  • Financial Constraints
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (2)، 19-42.  
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1397). ارتباط بین کارایی سرمایه‌گذاری و خطر سقوط قیمت سهام را تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی. سیاست‌های مالی و اقتصادی، 6 (1)، 33-56.
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (2)، 181- 198.  
برادران حسن‌زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس؛ نگهبان، لیلا (1393). تأثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، 6 (1)، 89- 106.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1395). تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (32)، 139- 170.
تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان‎های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش‌سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری‎. تحقیقات حسابداری، 1(3)، 50- 67.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم؛ محمدیان، محمد (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد. پیشرفت‌های حسابداری، 3 (2)، 37- 63.
 
References
Al-Hadi, A., Hasan, M. M., Taylor, G., Hossain, M., & Richardson, G. (2017). Market Risk Disclosures and Investment Efficiency: International Evidence from the Gulf Cooperation Council Financial Firms. Journal of International Financial Management & Accounting 28 (3), 349-393.
Ang, J., Cole, R., & Lin, J. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Finance, 55 (1), 81-106.
Badavar Nahandi, Y., & Taghizadeh Khanqah, V. (2013). The Relationship between Audit Quality and Investment Efficiency. Journal of Accounting and Auditing Review, 20 (2), 19-42. (in Persian)
Badavar Nahandi, Y., & Taghizadeh Khanqah, V. (2018). The Impact of Political Connections on Overinvestment and Firm Performance. Journal of Accounting and Auditing Review, 25 (2), 181-198. (in Persian)
Badavar Nahandi, Y., & Taghizadeh Khanqah, V. (2018). The Relationship between Investment Efficiency and Stock Price Crash Risk with Emphasis on Information Asymmetry. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 6 (3), 33-56. (in Persian)
Bae, G. S., Choi, S. U., Dhaliwal, D. S., & Lamoreaux, P. T. (2017). Auditors and Client Investment Efficiency. The Accounting Review 92 (2), 19-40.
Baradaran Hasanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y., & Taghizadeh Khanqah, V. (2014). The Impact of Financial Constraints and Agency Costs of Investment Efficiency. Financial Accounting Researches, 6 (1), 89-106. (in Persian)
Baradaran Hasanzadeh, R., & Taghizadeh Khanqah, V. (2016). The impact of agency costs on investment behavior. The Financial Accounting and Auditing Researches, 8 (32), 139-170. (in Persian)
Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2), 112-131.
Chen, C., Young, D., & Zhuang, Z. (2013). Externalities of Mandatory IFRS Adoption: Evidence from Cross-Border Spillover Effects of Financial Information on Investment Efficiency. The Accounting Review, 88 (3), 881-914.
Chen, F., Hope, O.-K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255-1288.
Chen, R., El Ghoul, S., Guedhami, O., & Wang, H. (2017). Do state and foreign ownership affect investment efficiency? Evidence from privatizations. Journal of Corporate Finance 42 (February), 408-421.
Chen, X., Sun, Y., & Xu, X. (2016). Free cash flow, over-investment and corporate governance in China. Pacific-Basin Finance Journal, 37 (April), 81-103.
Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review 86 (6), 1969-1994.
Du, J., Li, W., Lin, B., & Wang, Y. (2017). Government integrity and corporate investment efficiency. China Journal of Accounting Research, 11 (3), 213-332.
Elaoud, A., & Jarboui, A. (2017). Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency. Research in International Business and Finance, 42 (3), 616-629.
Flannery, M. J. (1986). Asymmetric information and risky debt maturity choice. Journal of Finance, 41(1), 19–37.
Gao, R., & Sidhu, B. (2018). The Impact of Mandatory International Financial Reporting Standards Adoption on Investment Efficiency: Standards, Enforcement, and Reporting Incentives. A Journal of Accounting, Finance and Business Studies, 54 (3), 227-318.
Gao, R., & Yu, X. (2018). How to measure capital investment efficiency: a literature synthesis. Accounting & Finance, Early View, https://doi.org/10.1111/acfi.12343.
Gomariz, M.F.C., & Ballesta, J.P.C. (2014). Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency. Journal of Banking & Finance, 40 (3), 494-506.
Goodman, T. H., Neamtiu, M., Shroff, N., & White, H. D. (2014). Management forecast quality and capital investment decisions. The Accounting Review, 89 (1), 331–365.
Guariglia, A., & Yang, J. (2016). A balancing act: Managing financial constraints and agency costs to minimize investment inefficiency in the Chinese market. Journal of Corporate Finance 36 (February), 111-130.
He, Y., Chen, C., & Hu, Y. (2019). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 47 (January), 501-510.
Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76 (2), 323-329.
Kaplan, S.N., & Zingales, L. (1997). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow? Quarterly Journal of Economics, 112 (1), 169-215.
Kothari, S. P., Ramanna, K., & Skinner, D. J. (2010). Implications for GAAP from an analysis of positive research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 246–286.
Lai, SH. M., Liu, & CH, L. (2018). Management characteristics and corporate investment efficiency. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 25 (3-4), 295-312.
Lozanoa, M.B., Martínezb, B., Pindadoa, J. (2016). Corporate governance, ownership and firm value: Drivers of ownership as a good corporate governance mechanism. International Business Review,25 (6), 1333-1343.
Majeed, M. A., Zhang, X., & Umar, M. (2018). Impact of investment efficiency on cost of equity: evidence from China. Journal of Asia Business Studies, 12 (1), 44-59.
McNichols, M., & Stubben, S. R. (2008). Does earnings management affect firms’ investment decisions? The Accounting Review, 83 (6), 1571–1603.
Murphy, K. J. (1985). Corporate performance and managerial remuneration: an empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 7 (1-3), 11–42.
Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147–175.
Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13 (2), 187-221.
Naeem, K., & Li, M.C. (2019). Corporate investment efficiency: The role of financial development in firms with financing constraints and agency issues in OECD non-financial firms. International Review of Financial Analysis, 62 (March), 53-68.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11 (2-3), 159-189.
 Sagafi, A., Blue, G., & Mohamadian, M. (2011). The Association between Accounting Information Quality, Overinvestment and Free Cash Flow. Journal of Accounting Advances, 3 (2), 37-63. (in Persian)
Skinner, D. & Soltes, E. (2011). What do dividends tell us about earnings quality? Review of Accounting Studies, 16 (1), 1-28.
Stulz, R. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of Financial Economics, 26 (1), 3-27.
Tehrani, R., & Hesarzadeh, R. (2009). The impact of free cash flows and financing constraints on over-investment and under-investment. Accounting Research, 1(3), 67-50. (in Persian)
Wang, Y., & Wang, Y. (2016). Economic Value Added, Corporation Growth and Overinvestment-Based on State-Owned Corporations. Modern Economy, 7 (2), 1640-1652.