بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر سوگیری‌های فرااعتمادی، نماگری و اثر تمایلاتی میان سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. هدف از پژوهش بررسی این است که این سوگیری‌ها به چه میزان در میان سرمایه‌گذاران شایع است و چه ارتباطی ممکن است با عملکرد سرمایه‌گذاران داشته باشند.
روش: برای این منظور صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاران حقیقی را طی دوره پنج‌ساله 1391 تا 1395 بررسی و تحلیل می‌کنیم. برای سنجش سوگیری‌های رفتاری از شاخص‌های چندگانه استفاده می‌کنیم، همچنین رابطه بین سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران را به روش مطالعه پرتفوی بررسی می‌کنیم.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد سوگیری‌های فرااعتمادی، نماگری و اثر تمایلاتی میان سرمایه‌گذاران کمابیش رایج است. همچنین بین سوگیری‌های فرااعتمادی و نماگری با عملکرد سرمایه‌گذاران نیز ارتباط معناداری وجود دارد، در حالی که این ارتباط برای اثر تمایلاتی معنادار نیست. به‌طور مشخص سرمایه‌گذاران با گردش پرتفوی بالاتر و همچنین پرتفوی متمرکزتر بازدهی بالاتری کسب کرده‌اند. همچنین سرمایه‌گذارانی که سهام برنده گذشته را خریداری کرده‌اند، میانگین بازدهی بیشتری داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: سوگیری‌های رفتاری میان سرمایه‌گذاران کمابیش شایع است و این سوگیری‌ها می‌توانند عملکرد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Overconfidence and Representativeness Biases of Individual Investors in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Naser Jamshidi 1
  • Hasan Ghalibaf Aslf Asl 2
  • Mohammad Esmaiel Fadaie Nejad 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management, University of Alzahra, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This research examines the overconfidence, representativeness and disposition effect biases among individual investors of the Tehran Stock Exchange. The purpose of this research is to investigate the extent to which these biases are prevalent among investors and their relation with investors' performance.  Methods: For this purpose, we examined the portfolio statements of individual investors in the stock market during a five-year period, from 2012 to 2016. We have used multiple indicators to measure the behavioral bias and to examine the relationship between behavioral bias and investors' performance by the portfolio study method.  Results: The results show that overconfidence, representativeness and disposition effect are relatively prevalent among investors. There is also a significant relationship between the overconfidence and representativeness biases and the performance of investors, although this relationship is not significant for the disposition effect. Specifically, investors with a higher portfolio turnover, as well as a more concentrated portfolio, have earned higher returns. Also, investors who bought past winning stocks have had higher average returns. Conclusion: Behavioral bias is relatively common among investors, and these biases can affect the performance of the investors.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfidence
  • Representativeness
  • Disposition effect
  • Investors' performance
بدری، احمد؛ کوچکی، احمد (1392). حجم معاملات و بازده سهام، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری. حسابداری مالی، 5 (18)، 1-24.
بدری، احمد؛ گودرزی، ندا (1392). مالی رفتاری، سوگیری نماگری و متغیرهای بنیادی حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (43)، 57-88.
جمشیدی، ناصر؛ قالیباف اصل، حسن (1397). بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‌گذاران بر رفتار معاملاتی و عملکرد آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20 (1)، 75-90.
سیف الهی، راضیه؛ کردلوئی، حمیدرضا؛ دشتی، نادر (1394). بررسی مقایسه‌ای عوامل رفتاری در سرمایه‌گذاری دارایی‌های مالی، دانش سرمایه‌گذاری، 4 (15)، 33-52.
فلاح پور، سعید؛ عبدالهی، غلامرضا (1390). شناسایی و وزن‌دهی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 13 (31)، 99-120.
قالیباف اصل، حسن؛ کردی، ملیحه؛ اژدری، فاطمه (1392). فرااعتمادی مدیران سرمایه‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. راهبرد مدیریت مالی، 1 (1)، 1-22.
 
References
Badri, A., Gudarzi, N. (2013). "Behavioral finance, representativeness bias and basic accounting variables, evidence of Tehran Stock Exchange". Journal of Empirical studies of financial accounting, 11 (43), 57-88. (in Persian)
Badri, A., Kucheki, A. (2013). Trading volume and stock return, evidence of Tehran Stock Exchange Based on behavioral financial analysis. Journal of financial accounting, 5 (18), 1-24. (in Persian)
Barber, B.M. & Odean, T. (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. Journal of Finance, 55, 773-806.
Barber, B.M. & Odean, T. (2001), Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment. Quarterly Journal of Economics, 116, 261-292.
Barber, B.M. & Odean, T. (2011). The Behavior of Individual Investors. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1872211.
Barber, B.M., Odean, T. & Zhu, N. (2009). Do Retail Trades Move Markets? Review of Financial Studies, 22 (3) .151-186.
Barberis, N., Huang, M. (2009). Preferences with frames: A new utility specification that allows for the framing of risks. Journal of Economic Dynamics and Control, 33, 1555–1576.
Chen, G., Kim, K., Nofsinger, J. & Rui, O. (2007). Trading Performance, Disposition Effect, Overconfidance, Representative Bias, and Experience of Emerging Market Investors, Journal of Behavioral Decision Making, 20, 425-451.
De Bondt, J.B., Thaler, R. (1995). Financial decision making in markets and firms: a behavior perspective. Handbooks of Operations Research and Management Science.
Dhar, R., & Kumar, A. (2001). A non-random walk down the main street: Impact of price trends on trading decisions of individual investors. Working paper. International Center for Finance, Yale School of Management, New Haven, CT.
Fallahpoor, S., Abdollahi, G. (2011). Identification and weighting behavioral biases of investors in Tehran Stock Exchange. Journal of financial research, 13 (31), 99-120. (in Persian)
Fan, J.X., Xiao, J.J., (2005). A cross-cultural study in risk tolerance: comparing Chinese and Americans. SSRN Paper.
Feng, L., Seasholes, M.S. (2005). Do investor sophistication and trading experience eliminate behavioral biases in financial markets? Review of Finance, 9 (3), 305–351.
Genesove, D., Mayer, C. (2001). Loss aversion and seller behavior: Evidence from the housing market. The Quarterly Journal of Economics, 116 (4), 1233–1260.
Ghalibaf, H., Kordi, M., Ajdari, F. (2013). Overconfidence of Investment Managers and Performance Indicators for Mutual Funds, Journal of Financial Management Strategy, 1 (1), 1-22. (in Persian)
Goetzmann, W.N., Kumar, A. (2008). Equity portfolio diversification. Review of Finance, 12 (2), 433–463.
Grinblatt, M., Keloharju, M. (2001). What makes investors trade? The Journal of Finance, 56 (3), 589– 616.
Heath, C., Tversky, A. (1991). Preference and belief: ambiguity and competence in choice under uncertainty. Journal of Risk Uncertain, 4 (3), 5–28.
Henderson, V. (2012). Prospect theory, liquidation, and the disposition effect. Management Science, 58 (3), 445–460.
Hens, T., Vlcek, M. (2011). Does prospect theory explain the disposition effect? Journal of Behavioral Finance, 12 (4), 141–157.
Ivkovic, Z., Sialm, C., & Weisbenner, S. (2008). Portfolio Concentration and the Performance of Individual Investors. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (1), 613-656.
Jamshidi, N., & Galibaf Asl, H. (2018). Studying the Effect of Investors’ Personality on their Business Behavior and Investment Performance: Evidences of Tehran Stock Exchange.Financial Research Journal, 20(1), 75-90. (in Persian)
Ji, L., & Zhang, Z. (2006). To buy or sell: Cultural differences in stock market decisions based on price trends. Working paper, Queen’s University, Kingston, Ontario.
Jin, L., Scherbina, A. (2011). Inheriting losers. The Review of Financial Studies, 24, 786–820
Kacperuzyk, M., Sialm, C. & Zheng, L. (2005) On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds. Journal of Finance, 60, 1983-2012.
Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47, (2), 263-291.
Kyle, A.S., Ou-Yang, H., Xiong, W., (2006). Prospect theory and liquidation decisions. Journal of Economic Theory, 129, 273–288.
Odean, T. (1999). Do Investors Trade too Much? American Economic Review, 89 (5), 1279-1298.
Odean, T. (1998). Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? Journal of Finance, 5, 1775-1798.
Prosad, J., Kapoor, S., Sengupta, J., Rouchoudhary, S. (2017), Overconfidence and Disposition Effect in Indian Equity Market: An Empirical Evidence. Journal of Global Business Review, 1 (3), 74-97
Seifollahi, R., Kordloyi, H., Dashti, N. (2015). A Comparative Study of the Behavioral Factors in the Investment of Financial Assets. Journal of Investment Knowledge, 4 (15), 33-52. (in Persian)
Shefrin, H. (2010). Behavioralizing Finance. Foundations and Trends in Finance, 4(1-2), 1-184.
Shefrin, H., Statman, M., (1985). The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence. The Journal of Finance, 40, 777–790.
Statman, M. (2010). The cultures of risk tolerance. SSRN Paper No.:1647086.
Tekce, B., Yılmaz, N. (2015). Are individual stock investors overconfident? Evidence from an emerging market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 5, 35–45.
Yates, J. F., Zhu, Y., Ronis, D. L., Wang, D. F., Shinotsuka, H., & Toda, W. (1989). Probability judgment accuracy: China, Japan, and the United States. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 43, 147–171.