بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‌پذیری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق با بررسی فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی، نوسان‎پذیری و بازده غیرعادی، به این دو سؤال پاسخ داده ‌شده است که آیا سازوکار توقف نماد معاملات و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری بر متغیرهای بازار دارد؟ کارایی سازوکار توقف نماد در قیاس با حد نوسان، بیشتر است یا کمتر؟
روش: در این پژوهش برای آزمون اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت، به بررسی تغییرات در میانگین از دوره پیش از رویداد به دوره پس از رویداد پرداخته شده است. 400 وقفه معاملاتی و 893 حد نوسان قیمت مربوط به 80 شرکت منتخب به‎روش نمونه‌گیری حذفی، طی دوره زمانی 1392 تا 1396 بررسی شدند. آزمون فرضیه‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش مقایسه میانگین و آزمون ویلکاکسون صورت پذیرفته است.
یافته‌ها: آزمون فرضیه‌ها نشان داد که فعالیت معاملاتی پس از توقف نماد کاهش و پس از حد نوسان افزایش می‌یابد. نقدشوندگی بعد از توقف نماد افزایش می‌یابد؛ اما پس از حد نوسان قیمت رو به کاهش می‌گذارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نوسان‎پذیری پس از توقف نماد کاهش می‌یابد و پس از حد نوسان تفاوت معناداری با قبل از آن ندارد. طبق نتایج این تحقیق، بازده غیرعادی پس از توقف افزایش و پس از حد نوسان کاهش‌ می‎یابد.
نتیجه‌گیری: با توجه به معیارهای نوسان‎پذیری و نقدشوندگی، توقف نماد کاراتر است؛ اما بر مبنای معیارهای فعالیت معاملاتی و بازده غیرعادی، حد نوسان کاراتر است، بنابراین، برای مقایسه عملکرد نسبی توقف نماد معاملاتی و حد نوسان در بورس اوراق بهادار تهران، نمی‌توان نظر قطعی داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Impact of Price Limits and Trading Halts on Trading Activities, Liquidity and Price Volatility in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • dariush damoori 1
  • Hadi Khoshnud 2
1 Prof., Department of Accounting & Financial, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 MSc., Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Objective: This study is aimed at examining the relative performance of trading halts and price limits in the Tehran Stock Exchange. In this research, we determined if the mechanisms involved in trading halts and price limits in the Tehran Stock Exchange affect the market variables or not. This was done through studying the trading activity, liquidity, volatility and abnormal returns. We have also examined the efficiency of the mechanisms involved in trading halts with respect to the price limits. Methods: In this study, the pre and post events period’s average changes were compared to test the relative performance of the trading halts and price limits. We examined 400 trading suspensions and 893 price limits related to 80 companies from 1392 to 1396, and the data was selected by the omissive sampling method. The hypothesis test has been performed using the SPSS software, the mean comparison method and Wilcoxon test. Results: Through testing the hypotheses it was concluded that the trading activity reduces after trading halts but increases after price limits. On the other hand, liquidity increases after the trading halt, but reduces after prices limits. The results also show that volatility reduces after trading halts although there is no significant difference after price limits. Meanwhile the result also show that abnormal returns increase after trading halts but decreases after price limits. Conclusion: According to the volatility and liquidity criteria, trading halts are more efficient, but based on the trading activity and abnormal returns criteria, price limits seem to be more efficient. Therefore, in order to compare the relative performance of the trading halts and price limit in the Tehran Stock Exchange, we cannot express a definitive opinion. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price limits
  • Trading halts
  • Trading activity
  • liquidity
  • Price volatility
اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ قالیباف اصل، حسن؛ عالیشوندی، عبدالله (1388). بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار، بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 11 (27)، 3-22.
جلال­دوست­ آستانه، حمید (۱۳۸۴). بررسی تأثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
جلالی­نائینی، سیدغلامرضا؛ هاشمی نژاد، سید محمد؛ ثنایی اعلم، محسن؛ ابراهیمی، سید بابک (۱۳۹۰). بررسی تأثیر اعمال مقررات محدودیت نوسان قیمت بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4(13)، 87-111.
دموری، داریوش؛ زارعی؛ محبوبه (1393). تحلیل تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(3)، 49-62.
شوشتریان، زکیه؛ علیا، کبری (۱۳۸۹). بررسی تأثیر افزایش سرمایه از محل حق تقدم بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران. علوم انسانی دانشگاه شیراز، 26 (1)، 95- 115.
قربانی، محمدناصر (1390). تأثیر توقف معاملات بر نوسانپذیری قیمت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم اقتصادی.
 
References
Abken, P. A., & Nandi, S. (1996). Options and volatility. Economic Review, 81(3-6), 21.
Aitken, M., & Comerton-Forde, C. (2003). How should liquidity be measured? Pacific-Basin Finance Journal, 11(1), 45-59.
Bacha, O.I., Rashid, M. E.S.A., & Ramlee, R. (2008). The efficiency of trading halts: Emerging market evidence. International Journal of Banking and Finance, 5(2), 124-148.
Damoori, D., & Zarei, M. (2014). The Study of the Impact of Relative Performance of Trading halts on Market Quality (The Study of Tehran Stock Exchange). Journal of Asset Management & Financing, 2(3), 49-62. (in Persian)
Danışoğlu, S., & Güner, Z. N. (2018). Do price limits help control stock price volatility? Annals of Operations Research, 260(1-2), 129-157.
Eslami-Bidgoli, Gh., Ghalibaf-Asl, H., & Alishavandi, A. (2010). The Effects of Price Limit Modification on Volatility, Return, Trade Frequency, Trade Size and Turn-over Velocity in Tehran Stock Exchange. Financial research journal, 11(27), 3-22. (in Persian)
Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The journal of Finance, 25(2), 383-417.
Farag, H. (2013). Price limit bands, asymmetric volatility and stock market anomalies: Evidence from emerging markets. Global Finance Journal, 24(1), 85-97.
Frino, A., Lecce, S., & Segara, R. (2011). The impact of trading halts on liquidity and price volatility: Evidence from the Australian Stock Exchange. Pacific-Basin Finance Journal, 19(3), 298-307.
Ghorbani, M.N. (2011). The impact of trading halts on liquidity and price volatility of Tehran stock exchange. Master Thesis, University of Economic Sciences. (in Persian)
Hauser, S., Kedar-Levy, H., Pilo, B., & Shurki, I. (2006). The effect of trading halts on the speed of price discovery. Journal of Financial Services Research, 29(1), 83-99.
Jalal duste Astaneh, H. (2005). The Effect of Trading halts on Iran Stock Exchange. Master Thesis, Shahid Beheshti University. (in Persian)
Jalali Naeini, Seyyed Gholam Reza, Hashemi Nezhad, Seyyed Mohammad, Sanaei Alam, Mohsen, & Ebrahimi, Seyyed Babak. (2011). Effect Analysis of Price Limit Regulation on the Efficiency of Tehran Stock Exchange, Journal of Securities Exchange, 4(13), 87-111. (in persian)
Kim, Y. H., & Yang, J. J. (2004). What makes circuit breakers attractive to financial markets? A survey. Financial Markets, Institutions & Instruments, 13(3), 109-146.
Kim, Y. H., Yagüe, J., & Yang, J. J. (2008). Relative performance of trading halts and price limits: Evidence from the Spanish Stock Exchange. International Review of Economics & Finance, 17(2), 197-215.
Miller, M. H. (1991). Financial innovations and market volatility (pp. 1-288). Cambridge, MA: Blackwell.
Shooshtarian, Z., & Elya, A. (2010). The Study of the Impact of Capital Increase from Stock Rights on Trading Volume in Tehran Stock Exchange. Human Sciences University of Shiraz, 26(1), 95-115. (in Persian)
Subrahmanyam, A. (1995). On rules versus discretion in procedures to halt trade. Journal of Economics and Business, 47(1), 1-16.
Veld-Merkoulova, Y. V. (2003). Price limits in futures markets: effects on the price discovery process and volatility. International Review of Financial Analysis, 12(3), 311-328.