بررسی مدل تعدیل‌شده قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با عامل نقدشوندگی در بازارهای صعودی و نزولی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مالی بین‌الملل، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: نقدشوندگی به‌دلیل تسهیل به ‌اشتراک‌گذاشتن ریسک و بهبود کارایی معاملات، در بازار‌های مالی نقش مهمی‌ ‌ایفا می‌کند. ریسک نقدشوندگی را می‎توان ریسک ناتوانایی خرید و فروش دارایی بدون کاهش ارزش در زمان مدنظر تعریف کرد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی‌ تأثیر ریسک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازارهای صعودی و نزولی است.
روش: یکی از حوزه‏‌های نوظهور در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، «مدل‌ قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیل‌شده با عامل نقدشوندگی» است که با ابزار مدل‌سازی مبتنی بر عامل، ما را در حل این مسئله یاری می‏رساند. در این پژوهش از معیار نقدشوندگی آمیهود، به‎عنوان شاخص‌ نقدشوندگی معاملات سهام و از شکست ساختار زمانی برای صعودی یا نزولی‌بودن بازار استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‎دهد که عامل نقدشوندگی تجمعی، بر بازده سهام به‌صورت معکوس تأثیرگذار است. این در حالی است که اثر نقدشوندگی بر بازده سهام در بازارهای صعودی و نزولی به تفکیک، مثبت بوده است.
نتیجه ‎گیری: برخلاف تأثیرات ناهمگون ریسک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار در بازار سرمایه، با تفکیک بازار به دو بخش صعودی و نزولی، تأثیر مثبت ریسک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار مشهود است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر این ریسک بر بازده مورد انتظار، در بازارهای نزولی مثبت و بیشتر از بازارهای صعودی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation on liquidity Risk in Bullish and Bearish of Tehran Security Exchange Market: Insights from liquidity-adjusted CAPM

نویسندگان [English]

  • Mohammad Osoolian 1
  • Mohammad Hassannezhad 2
  • Pedram Samiee Tabrizi 3
1 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Accounting and Management Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Accounting and Management Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Faculty of Economic and Management Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Liquidity plays a major role in financial markets, specifically in easing the burden of sharing the risks and also in improvement of efficiency of transactions. Liquidity risk can be defined as the risk of being unable to buy or sell an asset in a specific time frame without it losing value. The main goal of the present study is to to study the effects of liquidity-adjusted Capital Asset Pricing Model (LCAPM) with Bullish and Bearish of Tehran Security Exchange Market to find the better model to explain expected return of stocks.  Methods: One of the new areas in capital asset pricing models are the "liquidity-adjusted capital asset pricing models" which help us in this regard using the factor-based modeling tools. In this study, Amihud illiquidity measure is used as the indicator of liquidity of transactions of shares and time structure breakdown has been used to determine the type of the market. Results: The results of the study shows that firstly, Amihud measure is in comparison one of best measures for liquidity risk estimation. Also, cumulative liquidity measure has a reverse relationship with stock returns. Meanwhile, it has been shown, for both bear and bull markets separately, that liquidity has a positive effect on stock returns. Conclusion: In contrast to heterogeneous effects of liquidity risk of capital market on expected rate of return, by separating the market into bear and bull markets, the positive effects of liquidity risk on expected rate of returns can be observed. Therefore, one can conclude that effect of this type of risk on expected return is positive in the bear markets and is higher than bull markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liquidity
  • Liquidity risk
  • Asset pricing model
  • Liquidity measurement ratios
  • Bullish and bearish market
آسیما، مهدی؛ راعی، رضا (1396). مقایسه عملکرد مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ سرمایه‌ای استاندارد و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 19 (4)، 505-520.
ابزری، مهدی؛ کبیری پور، وحید؛ سهیلی، سیروس (1392). تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام با کنترل سبک‎های سرمایه‌گذاری: رویکردی جدید با معیاری چند بعدی. دانش حسابداری، 15 (4)، 79-103.
بادآور نهندی، یونس؛ زینالی، مهدی؛ ملکی، اژدر (1392). بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر بازده سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصاد و کسبوکار، 4(5)، 89-98.
رضایی دولت‎آبادی، حسین؛ فتحی، سعید؛ یوسفیان، ناهید (1396). آزمون مدل نمایندگی در قیمت‎گذاری دارایی‌ سرمایه‌ای. تحقیقات مالی، 19 (4)، 521-534.
حبیبی ثمر، جواد؛ تهرانی، رضا؛ انصاری، کامبیز (1394). بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و ریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی با رویکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23)، 39-58.
قالیباف اصل، سید حسن؛ ایزدی، محسن (1393). بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی. اقتصاد پولی، مالی، 21 (7)، 84-104.
یحیی‌زاده‎فر، محمود؛ شمس، شهاب‌الدین؛ لاریمی، سیدجعفر (1389). بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12 (29)، 111-128.
References
Abzari, M., Kabirpour, V. & Soheili, S. (2013). Analyzing the Impact of Liquidity on Stock Returns by Controlling Investment Styles A New Multidimensional Approach. Journal of Accounting Knowledge,15(4), 79-103. (in Persian)
Acharya, V.V., & Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of Financial Economics, 77(2), 375-410.
Altay, E., & Çalgıcı, S. (2019). Liquidity adjusted capital asset pricing model in an emerging market: Liquidity risk in Borsa Istanbul, Borsa_Istanbul Review.
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.
Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Liquidity and stock returns. Financial Analysts Journal, 42(3), 43-48.
Asima, M., & Raee, R. (2017). A Comparison between the Performance of Standard Capital Asset Pricing Model and Capital Asset Pricing Model Based on Symmetric and Asymmetric Conditional Heteroscedasticity in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research,19(4), 505-520. (in Persian)
Asness, C. S., Moskowitz, T. J., & Pedersen, L. H. (2013). Value and Momentum Everywhere. The Journal of Finance, 68(3), 929–985.
Badavar Nahandi, Y., Zeynali, M., & Maleki, A. (2013) Survey the Influnce of Stock Return Listed at Tehran Stock Exchange. Journal of Economics and Business Research,4(5), 89-98. (in Persian)
Ben-Rephael, A., Kadan, O., & Wohl, A. (2008). The Diminishing Liquidity Premium, Journal of Financial and Quantitative Analysis. 50(1), 197-229.
Bodie, Z., Detemple, J., & Rindisbacher, M. (2009). Life Cycle Finance and the Design of Pension Plans. Annual Review of Financial Economics, Forthcoming; Boston U. School of Management Research Paper Series No. 2009-5.
Brana, S., Prat, S., (2016) The effects of global excess liquidity on emerging stock market returns: Evidence from a panel threshold model, Econ. Model. 52(1), 26-34
Brennan, M., Huh, S.-W., & Subrahmanyam, A. (2013). An Analysis of the Amihud Illiquidity Premium. Review of Asset Pricing Studies, 3(1), 133–176.
Chiang, T. C. & Zheng, D. (2015). Liquidity and stock returns: Evidence from international markets. Global Finance Journal, 27(C), 73-97.
Chordia, T., Sarkar, A., & Subrahmanyam, A. (2005). An empirical analysis of stock and bond market liquidity. Review of Financial Studies, 18, 85-129.
Chordia, T., Roll, R., & Subrahmanyam, A. (2000a). Co-movements in bid-ask spreads and market depth. Financial Analysts Journal, 56(5), 23.
Chordia, T., Subrahmanyam, A., Anshuman, V. R., Huang, R., Lewis, C., & Mad, A. (2001). Trading activity and expected stock returns. Journal of Financial Economics, 59, 3-32.
Fabozzi, F. J., & Clark, F.J. (1977). Stability Tests for Alphas and Betas Over Bull and Bear Market Conditions. Journal Of Finance, 42(4), 1093-1099.
Habibi Samar, J., Tehrani, R & Ansari, K. (2015). Investigating the Relationship between Liquidity Risk and Market Risk with Growth and Value Stock Returns with AHP Model in Tehran Stock Exchange. Journal of Financal Engineering and Securities Management,6(23), 39-58. (in Persian)
Harris, L. (1998). Does a Large Minimum Price Variation Encourage Order Exposure? Working Paper, University of Southern California.
Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for U.S. equities: estimating effective costs from daily data. The Journal of Finance, 64 (3), 1445–1477.
Hassan, G., & Mohsen, I. (2014). The Survey of Relationship between Risk and Stock Return in Tehran Securities Exchange: Study of Momentum Effect and Liquidity Premium. Financial Monetary Economics, 21(7), 48-104. (in Persian)
Holmström, B., & Tirole, J. (2000). Liquidity and Risk Management. Journal of Money, Credit and Banking, 32(3), 295-319.
Huberman, G., Halka, D. (2001). Systematic Liquidity. The Journal of Financial Research, 24(2), 161-178.
Ibbotson, R. G., & Chen, Z., Kim, D., & Hu, W. Y. (2012). Liquidity as an Investment Style. Financial Analysts Journal, 69 (3), 223-257.
Cochranes, J. ( 2001). Asset Pricing. CWF Working Paper No. 03-07. Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Charles, J. M. (2002). A Century of Stock Market Liquidity and Trading Costs. Security Analysis & Portfolio Management, 48 (1), 118-166.
Lee, K.H. (2011). The world price of liquidity risk. Journal of Financial Economics, 99 (1), 136–161.
Lischewski, J. & Voronkova, S. (2012). Size, value and liquidity. Do They Really Matter on an Emerging Stock Market? Emerging Markets Review, 13(1), 8-25.
Lynch, A. W., & Tan, S. (2003). Explaining the Magnitude of Liquidity Premia: The Roles of Return Predictability, Wealth Shocks and Statedependent Transaction Costs. New York University
Nguyen, N. H., & Lo, K. H. (2013). Asset returns and liquidity effects: Evidence from a developed but small market. Pacific-Basin Finance Journal, 21(1), 1175-1190.
Omri, A., Zayani, M., & Loukil, N. (2004). Impact of Liquidity on Stock Return: An Empirical Investigation of the Tunis Stock Market. Finance and Business Strategies, Social Science Electronic Publishing.
Pástor, L. U., & Stambaugh, R. F. (2003). Liquidity risk and expected stock retums. Journal of Political Economy, 111(3), 642-685.
Rezaei Dolat Abadi, H. & Fathi, S., & Yousofan, N. (2017). Testing Agency Model in Capital Asset Pricing. Journal of Financial Research, 19(4), 521-534. (in Persian)
Vu, V., Chai, D., & Do, V. (2015). Empirical tests on the Liquidity-adjusted Capital Asset Pricing Model. Pacific-Basin Finance Journal, 35(A), 73-89.
Yahyazadeh Far, M., Shams, S., & Larimi, J. (2010) The Relationship between liquidity and stocks return in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 12(29), 111-128. (in Persian)