دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، 1396 
الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‎های ایرانی

صفحه 365-388

10.22059/jfr.2018.253033.1006621

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ مهدی زینالی