رابطۀ پویا بین جریان‎های نقدی تجمعی صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم‌انباشتگی پنهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش مهم صندوق­­های سرمایه­گذاری مشترک در بازارهای مالی، در این پژوهش به بررسی رابطۀ میان جریان‎های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هم‎انباشتگی پنهان و مدل CECM، مبتنی بر داده‌های روزانۀ 90 صندوق سرمایه­گذاری مشترک طی دورۀ زمانی فروردین 1390 تا اسفند 1394 پرداخته‌ شده است. نوآوری این پژوهش در به‌کارگیری مدل هم‎انباشتگی پنهان است؛ مدلی که تلاش می­کند واکنش تغییرات ناهمگن را در رابطۀ بین دو سری زمانی نشان دهد. نتایج وجود هم‎انباشتگی استاندارد بین دو سری زمانی را تأیید نمی­کند، در حالیکه شواهد وجود هم‎انباشتگی پنهان بین سری­های زمانی جریان‎های نقدی صندوق­ها و شاخص کل را نشان می­دهد؛ به‌طوری‌که اجزای مثبت جریان‎های نقدی و شاخص با یکدیگر و همچنین اجزای منفی آنها نیز باهم رابطۀ بلندمدت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Relations between Aggregate Mutual Fund Flows and Tehran Stock Exchange’s Index:A Hidden Co-integration Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rostami 1
  • Fatemeh Tajeddin 2
1 Assistant Prof. in Financial Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 MSc.in Financial Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With regard to the prominent role of mutual funds in financial markets, this study aims to examine the relationship between the mutual fund flows and the index of Tehran Stock Exchange (TEDPIX). For this purpose, the researchers used the daily data of 90 mutual funds during the period from March 2011 to March 2016 through "hidden co-integration approach and CECM. The study’s contribution is the implementation of hidden co-integration technique which­ enables researchers to identify the reaction­ of heterogeneous changes amongst two time series. Although, the results showed a hidden ­co-integration relationship between time series of mutual fund flows and TEDPIX, the findings of the study did not approve the standard co-integration relation amongst two time series. More specifically, there is a long-run relationship between positive components of flows and indexes, and another long-run relationship between the negative components and indices.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CECM
  • Hidden cointegration
  • Index of Tehran Stock Exchange (TEDPIX)
  • Mutual fund flows
پورزمانی، ز.؛ روحی، ع.؛ صفری، ا.م. (1389). بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در ایران. پژوهش­های مدیریت، 21(86)، 101-85 .
حسینی، س.ع.؛ حسینی، س. ح.؛ جعفری باقرآبادی، ا. (1392). بررسی ارتباط  بین جریان­های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15(2)، 214-201.
سعیدی، ع.؛­ سعیدی، ح. (1390). ارتباط بین جریان سرمایۀ صندوق­های­ سرمایه­گذاری ­و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 13(32)، 56-35.
سعیدی، ع.؛ محسنی، ق؛ مشتاق، س. (1389). عوامل مؤثر بر بازده صندوق­های سرمایه‎گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار تهران، 10، 141-123.
سوری، ع. (1394). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد دوم). تهران: انتشارات فرهنگ‎شناسی.
نوفرستی، م. (1391). ریشۀ واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی (چاپ چهارم). تهران: خدمات فرهنگی رسا.
References
Alexakis, C., Niarchos, N., Patra, T. & Poshakwale, S. (2005). The dynamics between stock returns and mutual fund flows: Empirical evidence from the Greek market. International Review of Financial Analysis, 14(5), 559–569.
Alexakis, CH., Dasilas, A. & Grose, CH. (2013). Asymmetric dynamic relations between stock prices and mutual fund units in Japan. An application of hidden cointegration technique. International Review of Financial Analysis, 28, 1-8.
Brooks, CH. (2008). Introductory Econometrics for finance (Second Edition), Cambridge university press, Cambridge England.
Economou, F., Panagopoulos, Y. & Tsouma, E. (2017). Uncovering asymmetries in the relationship between fear and the stock market using a hidden co-integration approach. Research in International Business and Finance44, 459-470.
Engle, R. & Granger, C.W. (1987). Cointegration and error correction: Representation estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.
Granger, C. W. & Yoon, G. (2002). Hidden cointegration. Department of Economics, University of California.San Diego, Unpublished Working Paper.
Hoseini, S. A., Hoseini, S. H. & Jafari Bagher Abadi, E. (2013). Investigating the relationship between mutual funds flows and the stock index in Tehran stock market. Financial Research Journal, 15(2), 201-214(in Persian)
Ippolito, R. (1992). Consumer reaction to measures of poor quality: Evidence from the mutual fund industry. Journal of Law and Economics, 35, 45–70.
Noferesti, M. (2012). Unit Root & Cointegration in Econometrics. Tehran, Khadamate Farhangi Resa. (in Persian)
Poorzamani, Z. Roohi, A. & Safari, A. M. (2010). The effect of environmental and managerial factors on investment mutual funds' return in Iran. Journal of Management Future Research, 21(86), 85-101. (in Persian)
Saeedi, A. & Saeedi, H. (2011). Mutual funds cash flow and market return: evidences from tehran stock exchange. Journal of Financial Research,13(32), 35-56. (in Persian)
Saeedi, A. Mohseni, GH. & Moshtagh, S. (2010). The effective factors on the investment funds’ return in shares of Tehran stock exchange. Journal of Securities Exchange, 10, 123-141. (in Persian)
Sirri, E. & Tufano, P. (1993). Costly search and mutual fund returns.Journal of Finance, 53: 1589–1622.
Soori, A. (2015). Advanced Econometrics. Tehran, Entesharate Farhang Shenasi.
(in Persian)
Warther, V. (1995). Aggregate mutual fund flows and security returns. Journal of Financial Economics, 39(2-3), 209–235.