ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و همبستگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مالی و بیمه،دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مالی و بیمه، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه‎گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام‎ است، به‎طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به‌دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی‌که مدیریت منفعل به‌دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می‌باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به‌دلیل هزینه‌های پایین به‌شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در این پژوهش به‎منظور ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته، از دو رویکرد هم‎انباشتگی و همبستگی استفاده می‌شود. شاخص مورد نظر در تحقیق حاضر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج خارج از نمونه نشان می‎دهد که افزایش بازه زمانی درون‎نمونه، عملکرد مدل‎ها را بهبود می‎بخشد. از طرفی، با توجه به خطای ردیابی، رویکرد هم‎انباشتگی، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد همبستگی دارد. از سوی دیگر، بر مبنای بازدهی پرتفوی‎ها و معیارهای نسبت اطلاعاتی و شارپ، عملکرد مدل در ردیابی شاخص، بهتر از ردیابی شاخص بهبودیافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Index Tracking and Enhanced Indexing Using Co-integration and Correlation Approaches

نویسندگان [English]

  • Reza Eyvazloo 1
  • Mojtaba Shafizadeh 2
  • Ali Ghahramani 3
1 Assistant Prof. in Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. Student in Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Index tracking is a passive investment which its aim is to form portfolio with limited number of stocks to catch same behavior in regard with the market index. The active portfolio management seeks to beat the market while passive portfolio management is looking for the similar risk-return pattern with market index. The passive portfolio management strictly has absorbed attention of investors because of its lower costs. In this research, cointegration and correlation approach are used for index tracking and enhanced indexing. Our benchmark index is Tehran Exchange Dividend & Price Index (TEDPIX). Out of sample results show that increase of in-sample time period will improve performance of models. Also, mentioning tracking error, cointegration approach has better performance than correlation approach. In the other hand, considering portfolio returns and information and sharp ratios, performance of model for index tracking is better than enhanced indexing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-integration
  • Correlation
  • Enhanced indexing
  • Index tracking
  • Tracking error
 
سبزواری، م.؛ سجادی، س. ج.؛ سجادی، س. م. (1394). حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب‎تاب.  فصلنامۀ مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 1(1)، 143-125.
فلاح‎پور، س.؛ تندنویس، ف. (1394). کاربرد رویکرد بهینه‎سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها. فصلنامةعلمیپژوهشیتحقیقات مالی، 17(2)، 340-325.
Alexander, C. (1999). Optimal hedging using cointegration. Philosophical Transactions of the Royal Society Series A, 357, 2039–2058.
Alexander, C., & Dimitriu, A. (2005a). Indexing and statistical arbitrage: Tracking error or cointegration? Journal of Portfolio Management, 31(2), 50–63.
Alexander, C., & Dimitriu, A. (2005b). Indexing, cointegration and equity market regimes. International Journal of Finance & Economics, 10(3), 213–231.
Beasley, J.E., Meade, N. & Chang, T.J. (2004). An evolutionary heuristic for the index tracking problem. European Journal of Operational Research, 148 (3), 621-643.
Cremers, M., Ferreira, M. A., Matos, P., & Starks, L. (2016). Indexing and active fundmanagement: International evidence. Journal of Financial Economics, 120(3), 539-560.
Edirisinghe, N. C. P. (2013). Index-tracking optimal portfolio selection. Quantitative Finance Letters, 1(1), 16-20.
Engle, R., & Yoo, B. S. (1987). Forecasting and testing in co-integrated systems. Journal of Econometrics, 35(1), 143–159.
Engle, R.F., & Granger, C. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.
Erdogan, E., Goldfarb, D. & Iyengar, G. (2004). Robust portfolio management.
Fallahpour, S. & Tondnevis, F. (2015). Application of an optimization model for constructing an index tracker portfolio and considering the uncertainty of model parameters by using of robust optimization approach. Journal of Financial Researches, 17(2), 325-340. (in Persian)
Gaivoronski, A.A., Krylov, S. & van der Wijst, N. (2005). Optimal portfolio selection and dynamic benchmark tracking. European Journal of operational research, 163(1), 115-131.
Gilli, M. & Këllezi, E. (2002). The threshold accepting heuristic for index tracking. Financial Engineering, E-Commerce and Supply Chain, 1-18.
Granger, C. W. J. (1981). Some properties of time series data and their use in econometric model specification. Journal of Econometrics, 16(1), 121–130.
Grobys, K. (2010). Correlation versus cointegration: Do cointegration based index-tracking portfolios perform better? Evidence from the Swedish stock-market. German. Journal for Young Researchers, 2(1), 72–78.
Jansen, R. & van Dijk, R. (2002). Optimal benchmark tracking with small portfolios. The journal of portfolio management, 28(2), 33-39.
Jeng, Y., Lee, C. J. & Tzang, S.W. (2013). Application of a multifactor model in enhanced index fund: Performance analysis in China. Emerging Markets Finance and Trade, 49(4), 163-183.
Lucas, A. (1997). Strategic and tactical asset allocation and the effect of long-run equilibrium relations. In Serie Research Memoranda 0042, VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics.
Meade, N. & Salkin, G.R. (1990). Developing and maintaining an equity index fund. Journal of the Operational Research Society, 41(7), 599-607.
O'Doherty, M.S., Savin, N.E. & Tiwari, A. (2017). Hedge fund replication: A model combination approach. Review of Finance, 21(4), 1767-1804.
Rohweder, H. C. (1998). Implementing stock selection ideas: does tracking error optimization do any good? Journal of Portfolio Management, 24(3), 49–59.
Roll, R. (1992). A mean-variance analysis of tracking error. Journal of Portfolio Management, 18(4), 13-22.
Rudd, A. (1980). Optimal selection of passive portfolios. Financial Management,9(1),57-66.
Rudolf, M., Wolter, H.J. & Zimmermann, H. (1999). A linear model for tracking error minimization. Journal of Banking & Finance, 23(1), 85-103.
Sabzevari, M., Sajadi, S.J & Sajadi, S.M. (2015). Index tracking problem solving using metaheuristic firefly algorithm. Journal Management System, 1(1), 125-143. (in Persian)
Sant’Anna, L. R., Filomena, T. P. & Caldeira, J. F. (2016). Index tracking and enhanced indexing using cointegration and correlation with endogenous portfolio selection. The Quarterly Review of Economics and Finance, 65, 146-157.
Sant’Anna, L. R., Filomena, T. P., Guedes, P. C., & Borenstein, D. (2016). Index tracking with controlled number of assets using a hybrid heuristic combining genetic algorithm and non-linear programming. Annals of Operations Research, 1–19.