واکاوی منشأ قیمت‌گذاری ریسک اطلاعات؛ شواهدی از معیار احتمال معاملات آگاهانۀ تعدیل شده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

عدم تقارن اطلاعاتی از مهم‎ترین عدم اطمینان‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران است. بر اساس شواهد تجربی تنوع‌بخشی آن امکان‎پذیر نیست، به همین دلیل انتظار می‌رود بازده سهام را متأثر ساخته و قیمت‌گذاری شود. معروف‌ترین سنجۀ ریسک اطلاعات، معیار احتمال معاملات آگاهانه (PIN) است. پژوهش حاضر با تجزیۀ PIN به دو مؤلفۀ احتمال معاملات آگاهانۀ تعدیل­شده و احتمال شوک متقارن سفارش‎ها، برای نخستین بار به بررسی قیمت‌گذاری ریسک اطلاعات و منشأ آن می‌پردازد. برای این منظور رابطۀ اجزای PIN و بازده سهام به‎کمک نمونه‌ای متشکل از 43 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های 1388 تا 1393 و با استفاده از رگرسیون فاما و مک‌بث (1973) آزمون شده است. نتایج نشان داد احتمال معاملات آگاهانۀ تعدیل‌شده قیمت­گذاری شده است؛ این در حالی است که اثر احتمال شوک متقارن سفارش‎ها از نظر آماری معنادار نشد. نتایج به‎دست آمده نسبت به تغییر حجم معاملاتی ناشی از اعلان سود، دستخوش تغییر نشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Information Risk Pricing; Evidence from Adjusted Probability of Informed Trading Measure

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Nazanin Azizi 2
1 Assistant Prof. in Financial, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc. In Financial, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Information asymmetry is one of the most important uncertainties that investors are faced with. Empirical evidence states that information asymmetry is undiversifiable; hence, it’s expected to be priced and have an effect on the expected rate of return. The probability of informed trading (PIN) is the most popular indicator of information risk. This study aims to examine the pricing of information risk and its origin, for the first time, through dividing PIN into two sections of adjusted probability of informed trading (AdjPIN) and probability of symmetric order shocks (PSOS). For this purpose, the relationship between stock return and PIN components was examined through Fama-MacBeth regression (1973) in a sample of 43 companies listed on Tehran Stock Exchange from 2009 to 2015. The results stated that the adjusted probability of informed trading is priced; however, the probability of symmetric order shocks did not have a statistically significant effect. The same results were also obtained after volume changing through earning announcement periods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjusted probability of informed trading
  • Information risk
  • Probability of symmetric order shocks
راعی، ر.؛ عیوض‎لو، ر.؛ عباس‌زاده اصل، ا. ع. (1396). بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل­های ریزساختار بازار. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(34)، 24-13.
[1]. بدیهی است نتایج پژوهش می‌تواند متأثر از دورۀ زمانی بررسی باشد و در موقعیت زمانی متفاوت دستخوش تغییر شود، از این رو، پژوهش‌های بیشتری لازم است تا بتوان نتایج به‎دست آمده را تحلیل و تفسیر کرد.
عیوض‎لو، ر.؛ راعی، ر.؛ محمدی، ش. (1391). اثرات تقویم در احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 18، 17-5.
راعی، ر.؛ عیوض‎لو، ر.؛ محمدی، ش. (1392). بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل‌های ریزساختار بازار. پژوهش­های مدیریت در ایران، 17(3)، 85- 71.
References
Amihud, Y. )2002(. Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.
Ball, R., & Kothari, S. P. (1991). Security returns around earnings announcements. Accounting Review, 66(4), 718–738.
Chae, J. (2005). Trading volume, information asymmetry and timing information. Journal of Finance, 60(1), 413–442.
Chen, Q., Goldstein, I., & Jiang, W. (2007). Price Informativeness and Investment to Sensitivity StockPrice. The Review of Financial Studies, 20(3), 619-650.
Chen, Y., & Zhao, H. (2012). Informed trading, information uncertainty and pricemomentum. Journal of Banking and Finance, 36 (7), 2095–2109.
Duarte, J., &Young, L. (2009). Why is PIN priced? Journal of Financial Economics, 91(2), 119–138.
Easley, D., & O’Hara, M. (2004). Information and the Cost of CapitalJournal of Finance, 59(4), 1553-1583.
Easley, D., Hvidkjaer, S., & O’Hara, M. (2002). Is information risk a determinant of asset returns? Journal of Finance, 57(5), 2185–2221.
Easley, D., Hvidkjaer, S., & O’Hara, M. (2010). Factoring information into returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(2), 293-309.
Eom, K. S., Kang, J., & Kwon, K. Y. (2017). PIN, Adjusted PIN, and PSOS: Difference of Opinion in the Korean Stock Market. Asia Pac J Financ Study, 46(3), 463–490.
Eyvazlu, R., Raei, R., & Mohammadi, S. (2013). Calendar Effects of Insider Trading Probability. Journal of Securities Exchange, 18, 5-17. (in Persian)
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427–465. 
Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636.
Finnerty, J. (1976). Insider's Activity and Inside Infonnation: A Multivariate Analysis. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 11(2), 205- 215.
Francis, J., LaFond R., Olsson P., & Schipper, K. (2005). The Market Pricing of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295–327.
Fuller, K., Ness, B., & Ness, R. (2010). Is information risk priced for NASDAQ-listed securities? Review of Quantitative Finance and Accounting, 34 (3), 301-312.
Grossman, S. J., & Stiglitz J. E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. The American Economic Review, 70(3), 393-408.
Hwang, L., Lee, W., Lim, S., & Park, K. (2013). Does information risk affect the implied cost of equity capital? An analysis of PIN and adjusted PIN. Journal of Accounting and Economics, 55(2), 148-167.
Jaffe, J. F. (1974). Special information and insider trading. Journal of Business, 47(3), 410-428.
Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. Journal of Finance, 45(3), 881-898.
Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48(1), 65-91.
Kim, O., & Verrecchia, R. E. (1991). Trading Volume and Price Reactions to Public Announcements. Journal of Accounting Research, 29(2), 302-321.
Kubota, K., & Takehara, H. (2009). Information Based Trade, PIN Variable and Portfolio Style Differences: Evidence from Stock Exchange Firms. Pacific-Basin Finance Journal, 17 (3), 319-337.
Lee, C. M. C., & Ready, M. J. (1991). Inferring trade direction from intradaily data. Journal of Finance, 46(2), 733–746.
Mohanram, P., & Rajgopal, S. (2009). Is PIN priced risk? Journal of Accounting and Economics, 47(3), 226–243.
Odders-White, E., & Ready, M. (2006). Credit Ratings and Stock LiquidityReview of Financial Studies, Society for Financial Studies, 19(1), 119-157.
Pástor, L. & Stambaugh, R. F. (2003). Liquidity Risk and Expected Stock Return. Journal of Political Economy, 111(3), 642–685.
Petchey, J., Wee, M., & Yang, J. (2016). Pinning down an effective measure for probability of informed trading. Pacific-Basin Finance Journal, 40(Part B), 456-475.
Raei, R., Eivazlu, R., Abbaszadeh Asl, A. (2017). Investigation on relation between information asymmetry and liquidity via market microstructures model in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(34), 13-24.
Raei, R., Eyvazlu, R., & Mohammadi, S. (2013). Survey on Information Risk using Microstructure Models. The Modares Journal of Management Research in Iran, 17(3), 71-85. (in Persian)
Yan, Y., & Zhang, S. (2012). An improved estimation method and empirical properties of the probability of informed trading. Journal of Banking and Finance, 36(2), 454-467.
Yan, Y., & Zhang, S. (2014). Quality of PIN estimates and the PIN-return relationship. Journal of Banking and Finance, 43(c), 137–149.