بررسی تأثیر همزمانی چرخه‎های تجاری ایران و آلمان بر اصطکاک و عمق بازارهای مالی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ بیزین ور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

همزمانی چرخه‎های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه‎های اخیر در حوزۀ تجارت بین‎الملل همزمان با افزایش یکپارچگی‎های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه‎های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین‎المللی، مهم است که بتوان تأثیر چرخه‎های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکل‎گیری چرخه‎های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش به‎کار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج به‎دست آمده، همزمانی چرخه‎های تجاری ایران و آلمان طی سال‎های 1394- 1365 نشان‎دهندۀ همزمانی و تقارن زیاد بین چرخه‎های تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجۀ همزمانی چرخه‎های تجاری طی بحران‎های مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Iran-Germany Business Cycle Synchronization on the Friction and Depth of Financial Markets in Iran (Markov Switching Bayesian VAR Method)

نویسندگان [English]

  • Raziyeh AmirTeimoori 1
  • Seyed AbdolMajid Jalaee 2
  • Mohsen Zayandeh Roodi 3
1 Ph.D. Candidate in Economy, Faculty of Management and Economic, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Prof. in Economic, Faculty of Management and Economic, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 Assistant Prof. in Economic, Faculty of Management and Economic, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
چکیده [English]

The synchronization of business cycles is one of the latest issues that has been raised recently in the field of international trade as economic integration between countries has increased. Accordingly, considering the impact of the flow of business cycles on the economy of Iran and the process of integration of domestic market with the international financial markets, it is important to determine the impact of their business cycles synchronization and the effect of synchronization on the friction of financial markets and the financial depth. Due to the formation of business cycles and the process of friction and financial depth, the Switching Bayesian VAR (MSBVAR) method was used. The results showed that the synchronization of trade cycles between Iran and Germany during the 1985-2015 indicates the high coincidence and symmetry between the two business cycles. It was also found that the financial friction plays a significant role in justifying the degree of synchronization of business cycles during global financial crises. The regime 1 (the recession) has been more stable than the regime 2 (inflation) and it is highly probable to remain within the regime 1.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycles synchronization
  • Financial depth
  • Financial friction
  • Markov Switching Bayesian VAR
تقوی، م. (1388) توسعۀ مالی، سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی. مطالعات مالی، 2(2)، 64-51.
خلعتبری، ف. (1371). مجموعهمفاهیمپولی،بانکیوبینالمللی. تهران، انتشارات شباویز.
راشدی، آ.؛ فیاضی، ج.؛ وطن‎خواه، م.؛ بیگی نصیری، م. (1392). برآورد اجزای (کو)واریانس و فراسنجه‎های ژنتیکی صفات رشد در بره‎های لری بختیاری با استفاده از روش نمونه‎گیری گیبس. مجلۀ پژوهش در نشخوارکنندگان، 1(3)، 128-109.
رهنمای رودپشتی، ف.؛ تقوی، م.؛ شاوردیانی، ش. (1392)، تعمیق مالی و توسعۀ نظام مالی. فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (17)، 28- 15.
شکیبایی، ع.؛ شاه سنایی، ح. (1391). بررسی همگرایی اقتصادی و همزمانی چرخه‎های تجاری در گروه شانگهای. فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی، 12( 3)، 105-89.
صادقی، س. (1393). اثر یکپارچگی تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا. فصلنامۀ برنامهریزی و بودجه، 19(2)، 168-151.
فرزین وش، ا، احسانی، م، کشاورز، ﻫ. (1394). تکانه‎های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی. فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران، 50(2)، 447-415.
کریمی، ف.؛ پیراسته، ح.؛ طیبی، س.ک. (1388). ارزیابی عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‎های تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.پژوهشنامۀاقتصادی، 9(4)، 288- 265.
واعظی، م. (1388). بحران اقتصادی جهان، زمینه‎ها، ابعاد و پیامدها. فصلنامۀروابطخارجی، 1(1)، 187-155.
 
References
Akin, C. (2006). Multiple Determinants of Business Cycle Synchronization. Paper Presented at the 2006 Annual Meeting of the Canadian Economic Association, Montreal. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 1022648.
Allegret, J. P., & Essaadi, E. (2011). Business Cycles Synchronization in East Asian Economy: Evidences from Time-varying Coherence Study. Economic Modeling, 28(1-2), 351-365.
Billio, M., Casarin, R., Herman, K., Dijk, V., Mazzi, G., Ravazzolo, F. (2011). Turning point detection with bayesian panel Markov-Switching VAR. Statisticalworking papers Eurostat.
Burns, A. & Mitchell, W. (1946). Measuring Business Cycles. NBER Paper, NY.
Calderón, C., & Chong, A., & Stein, E. (2002). Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: Are Developing Countries any Different? Central Bank of Chile Working Paper, No. 195.
Chib, S. (1996). Calculating Posterior Distributions and Model Estimated in Markov Mixture Models. Journal of Econometrics, 75(1), 79-97.
Choe, J. (2001). An Impact of Economic Integration through Trade: on Business cycle for 10 East Asian Countries. Journal of Asian Economics, 12(4), 569-586.
Farzin Wash, A, Ehsani, M, Keshavarz, E. (2015). Financial shocks and labor market volatility with financial friction. Iranian Economic Studies Journal, 50 (2), 415- 447. (in Persian)
Frankel, J. A. & Rose, A. K. (1998). The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria. The Economic Journal, 108(449), 1009-1025.
Goldsmith, R. W. (1969). Financial Structure and Development. New Haven, CT: Yale University Press.
Gupta, R. (2005). Essays of Financial Repression. Ph.D. Dissertation, University of Connecticut.
Harding, D. & Pagan, A. (2002). Dissecting the Cycle. A Methodological Investigation. Journal of Monetary Economics, 49(2), 365-381.
Hmailton, J. D. (1989). A New Aproach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.
Hsu, C. C., Wu, J. Y., & Yau, R. (2011). Foreign direct investment and business cycle movements. Journal of Macroeconomics, 33(4), 770-783.
Kalemli-Ozcan, S., Papaioannou, E., Peydró, J. L. (2010). Financial integration and Business Cycle Synchronization, The panel data evidence. NBER Working Papers no14887.
Karimi, F, Pirasteh, H., Tayebi, S.K. (2009). Assessing the Factors Affecting the Synchronization of Business Cycles in the Members of the Organization of the Islamic Conference. Journal of Economic Research, 9 (4), 265-288. (in Persian)
Khalatbari, F. (1992). Collection of monetary, banking and international concepts. Tehran, Shabaviz Publishers. (in Persian)
Kim, C., Nelson, R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press.
Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.
Lynch, D. (1996). Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia-Pacific Countries. Developing Economies, 32(1), 3-33.
MacDonal, M. (2016). International Capital Market Frictions and Spillovers from Quantitative Easing. Working Paper No. 1346, Queen’s Economics Department.
McKinnon, R. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington: Brookings Inst.
Nzotta, S.M, & Okereke, E.J, (2009), “Financial Deepening and Economic Development of Nigeria: an Empirical Investigation”. African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 5(5), 52-66.
Rahnama Roodposhti, F., Taqavi, M., Shawrdiyni, Sh. (2013). Financial deepening and development of the financial system. Financial Markets Analysis of Securities, 6 (17), 15-28. (in Persian)
Rashedi, A., Fayyazi, J., Vatankhah, M. And Beigi Nasiri, M. (2013). Estimation of Co (Co) variances and genetic parameters of growth traits in Lori Bakhtiari lambs using Gibbs sampling method. Journal of Research in Ruminants, 1(3), 109-128. (in Persian)
Sadeghi, S. (2014). The Effect of Trade and Financial Integrity on the Synchronization of the Business Period in ECO: Evidence from a Dynamic Correlation Index. Planning and Budget Schedule, 19(2), 151-168. (in Persian)
Shakibaee, A., Shah Sanai, H. (2012). Review of economic convergence and business cycle synchronization in the Shanghai Group. Economic Research Journal, 12 (3), 89-105. (in Persian)
Shaw, E. S. (1973). Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press.
Shin, K. & Wang, Y. (2004). Trade Integration and Business Cycle Synchronization in East Asia. Paper Provided by East Asian Bureau of Economic Research in its Series Trade Working Papers, No. 360.
Taghavi, M. (2009). Financial Development, Investment and Economic Growth. Financial Studies, 2(2), 51-64. (in Persian)
Vaezi, M. (2009). World Economic Crisis, Fields, Dimensions and Consequences. Foreign Relations Journal, 1 (1), 155-187. (in Persian)
Yao, W. (2012). International Business Cycles and Financial Friction. Bank of Canada Working Paper, No. 2012-19.
Zhang, Y. (2011). Financial Factors and Labour Market Fluctuations. Bank of Canada. Working Paper No.2011-12.