بررسی آثار سیاست‌ پولی، نرخ ارز و طلا بر بازار سهام در ایران با استفاده از مدل MS-VAR-EGARCH

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکۀ طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانۀ متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکۀ طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع­آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشتۀ بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفۀ بازده سکۀ بهار آزادی رابطۀ منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین مقادیر گذشتۀ نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک­های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Monetary Policy, Exchange Rate and Gold Effects on the Stock Market in Iran Using MS-VAR-EGARCH Model

نویسندگان [English]

  • Khalil Jahangiri 1
  • Seyed Ali Hoseini Ebrahimabad 2
1 Assistant Prof. of Financial Economics, Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the effects of previous and current changes in monetary policy, foreign exchange market and gold-coin market on the overall performance of Tehran Stock Market. For this purpose, monthly reports of liquidity, exchange rate, gold-coin price and Tehran Stock Exchange Index were collected in the period from April 2001 to March 2017. The data were then analyzed using the MS-VAR and EGARCH approaches. The results of the estimation of the research model showed that in a model with two regimes, the former exchange rate return has a significantly positive effect on the return of stock market index and there is a significantly negative relationship between the performance of the stock market index and gold coin return in the regime one. Regarding the regime zero, the results were indicative of a positive and significant relationship between the past values of liquidity growth and the return of the stock market index. The results also showed that current shocks of exchange rate and liquidity have a significantly negative effect on the returns of Tehran stock exchange index.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • Gold coin
  • monetary policy
  • Non-linear model
  • Stock exchange market
ابونوری، ا.؛ طهرانچیان، ا.م.؛ حمزه، م. (1391). رابطۀ بلندمدت بین بی‎ثباتی نرخ مؤثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره). فصلنامۀ مدل­سازی اقتصادی، 6(2)، 19-1.
اسلاملوئیان، ک.؛ زارع، ه. (1385). بررسی تأثیر متغیرهای کلان و دارایی‎های جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوی خود همبسته با وقفه‎های توزیعی. پژوهش­های اقتصادی ایران، 8(29)، 49-17.
آل­عمران، ر.؛ آل­عمران، ع. (1393). اثرپذیری بازار سهام در نتیجۀ رشد نامنظم حجم نقدینگی. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 6(22)، 24-5.
پدرام، م. (1391). اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام در ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(15)، 96- 83.
 پورعبادالهان کویچ، م.؛ اصغرپور، ح.؛ ذوالقدر، ح. (1393). بررسی رابطۀ بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکنندۀ نفت: رویکرد هم‎انباشتگی. فصلنامۀ سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 2(5)، 86- 61.
پیرایی، خ.؛ شهسوار، م. (1388). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران. پژوهش­های اقتصادی، 9(1)، 38-21.
تهرانی، ر.؛ نمکی، ع.؛ هدایتی­فر، ل. (1391). همبستگی متقابل شاخص‎های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل چندفراکتالی همبستگی‎های بدون روند شده (MF-DXA). تحقیقات مالی، 1(14)، 68- 55.
حیدری، ح.؛ بشیری، س. (1391). بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3(9)، 92-71.
خسروی، ت.؛ پژویان، ج. (1392). تأثیر مالیات بر شرکت­ها بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی با استفاده از رهیافت کرانه­ها. فصلنامۀ اقتصاد مالی، 7(25)، 121- 95.
دلاوری، م.؛ رحمتی، ز. (1389). بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکۀ طلا درایران با استفاده از مدل‎های ARCH. دانش و توسعه، 17(30)، 68-51.
راعی، ر.؛ محمدی، ش.؛ سارنج، ع. (1393). پویایی­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف. تحقیقات مالی، 16(1)، 98-77.
سرفراز، ل.؛ افسر، ا. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و ارائۀ مدل پیش‎بینی بر مبنای شبکه‎های عصبی فازی. پژوهش­های اقتصادی، 5(16)، 165- 149.
سلمانی بی­شک، م. ر.؛ برقی اسکویی، م. م.؛ لک، س. (1394). تأثیر شوک­های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 6(22)، 131- 93.
سیدحسینی، م.؛ ابراهیمی، ب. (1392). مدل­سازی مقایسه­ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظۀ بلندمدت (مطالعۀ موردی: سه شاخص منتخب صنایع). تحقیقات مالی، 15(1)، 74- 51.
شریف­کریمی، م.؛ امام­وردی، ق.؛ دباغی، ن. (1392). ارزیابی و شناسایی مناسب‎ترین گزینۀ سرمایه‎گذاری دارایی و مالی در ایران. اقتصاد مالی، 7(25)، 207- 177.
شهبازی، ک.؛ کلانتری، ز. (1391). اثرات شوک­های سیاست­های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR، پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 20(61)، 104- 77.
علمی، ز.؛ ابونوری، ا.؛ راسخی، س.؛ شهرازی، م. (1393). اثر شکست‏های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران. مدل­سازی اقتصادی، 8(26)، 73- 57.
فلاحی، ف. (1393). علیت مارکوف سوئیچینگ و رابطۀ تولید و پول در ایران‌، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(11)، 128-107.
فلاحی، ف.؛ جهانگیری، خ. (1394). آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکۀ طلا در ایران. اقتصاد پولی و مالی، 22(10)، 83-60.
فهیمی، ع. ­ر. (1395). تأثیر نوسانات پولی بر بازار سهام در ایران. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 2(2)، 134- 118.
قادری، س.؛ رستمی نوروزآباد، م. (1395). جهانی‎شدن مالی و بازده سهام: تئوری و شواهدی از داده‏های سری زمانی. تحقیقات مالی، 18(4)، 734- 715.
کرباسی، ع. ­ر.؛ محمدی، ح.؛ عالی­مقدم، آ. (1393). اقتصادسنجی کاربردی: رهیافتی مدرن با استفاده ازEViewsوMicrofit. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
موسایی، م.؛ مهرگان، ن.؛ امیری، ح. (1389). رابطۀ بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 18(54)، 94- 73.
References
Abdalla, I. S., Murinde, V. (1997). Exchange rate and stock price interactions in emerging financial markets: evidence on India, Korea, Pakistan and the Philippines. Applied financial economics7(1), 25-35.‏
Aboonouri, E., Tehranchian, A., Hamzeh, M. (2011). Long-run Relationship between the Volatility of Effective Real Exchange Rate and Industrial Return Index in Tehran Stock Exchange Market (Multivariate GARCH Approach). Quarterly Journal of Economic Modeling, 6 (18), 1-19. (in Persian)
Abouwafia, H.E., Chambers, M. J. (2015). Monetary policy, exchange rates and stock prices in the Middle East region. International Review of Financial Analysis, 37, 14-28.‏
Abtahi, Y., Galyankyamoradi, H., Nikkkar, B. (2013). Gold price volatility and stock market returns in Iran. The Conference on Modern Management Sciences, Gorgan. (in Persian)
Adam, A. M., Tweneboah, G. (2009). Foreign direct investment and stock market development: Ghana's evidence.‏ International Research Journal of Finance and Economics, 26, 178-185.
Adler, M., Dumas, B. (1984). Exposure to currency risk: Defination and measurement. Financial Management, 13, 41-50.
Aggarwal, R. (2003). Exchange rates and stock prices: A study of the US capital markets under floating exchange rates.‏ Akron Business and Economic, 12, 7-12.
Ajayi, R. A., Mougouė, M. (1996). On the dynamic relation between stock prices and exchange rates. Journal of Financial Research, 19(2), 193-207.‏
Aleemran, R., Aleemran, A. (2013). Impressibility of stock market from erratic growth of liquidity. Quarterly Journal of Securities Exchange, 6 (22), 5-24. (in Persian)
Aliyu, S. U. R. (2011). Reactions of stock market to monetary policy shocks during the global financial crisis: the Nigerian case.‏ Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/35581/ MPRA Paper No. 3558, posted 26. December 2011 21:05 UTC.
Apte, P.G. (1997). Currency Exposure and Stock Prices. Journal of Foreign Exchange and International Finance, XII (2),135-143.
Atsuyuk, N. (1955). Dynamic relations between macroeconomic variables and the Japanese stock market. Journal of Financial Reserch, 8, 35–52.
Aydemir, O., Demirhan, E. (2009). The relationship between exchange rates and stock prices evidence from Turkey. International Research of Finance and Economic, 23, 1450-2887.
Baliño, T. J., Bennett, A., Borensztein, E. (1999). Monetary policy in dollarized economies (Vol. 171). International Monetary Fund. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/nft/op/171.‏
Bjornland, H. C., Leitemo, K. (2009). Identifying the interdependence between US monetary policy and the stock market. Journal of Monetary Economics, 56 (2), 275-282.‏
Boucher, C. (2004). Stock Prices, Inflation and stock returns predictability. Universite Paris-Nord/16 December. Available in: http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.650171.
Boyd, J. H., Levine, R., Smith, B. D. (2001). The impact of inflation on financial sector performance. Journal of monetary Economics, 47(2), 221-248.‏
Branson, W.H. (1983). Macroeconomic determinants of real exchange risk. In: Herring, R.J. (Ed.), Managing Foreign Exchange Risk, Cambridge University, Cambridge.
Chatziantoniou, I., Duffy, D., Filis, G. (2013). Stock market response to monetary and fiscal policy shocks: Multi-country evidence. Economic Modelling, 30, 754-769.‏
Chiang, T. C., Yang, S. Y. (2003). Foreign exchange risk premiums and time-varying equity market risks. International Journal of Risk Assess, 4 (4), 310– 331.
Creel, J., Levasseur, S. (2007). Monetary Policy Transmission Mechanisms in the
CEECs: How Important are the Differences with the Euro Area? The IUP Journal of Monetary Economics, 1, 30–59.
Delavare, M., Rahmati, Z. (2010). The analysis of volatility of gold coin price fluctuations in Iran using ARCH models. Quarterly Knowledge and Development, 17 (30), 51-68. (in Persian)
Dornbusch, R., Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American Economic Review, 70 (5), 960–971.
Elmi, Z., Abounoori, E., Rasehi, SH, Shahrazi, M. (2013). The effect of structural breaks in the volatility of the transfer of momentum and volatility spillovers between gold and stock markets in Iran. Quarterly Journal of Economic Modeling, 8 (26), 57-73. (in Persian)
Enders, W. (2007). Applied Econometrics Time Series. (First ed). Translated by: Mahdi Sadeghi & Saeed Shavvalpour. Tehran: Universit y of Emam Sadegh, Book One. (in Persian)
Eslamloyan, K., Zare, H. (2007). The Impact of Macro Variables and Alternative Assets on Stock Price Movement in Iran: An ARDL Model. Journal of Economic Reserch, 8 (29), 17-46. (in Persian)
Fahimi, A. (2016). The impact of Monetary Fluctuations on The Stock Market in Iran. Studies of Economy, Financial Management and Accounting, 2 (2), 118-134. (in Persian)
Fallahi, F. (2014). Money-Output Relationship in Iran: A Markov Switching Causality. Quartely Journal of Applied Economics Studies in Iran, 3 (11), 107-128. (in Persian)
Fallahi, F., Jahangiri, KH. (2016). The Study of Financial Contagion among Stock Market, Exchange and Gold Coin in Iran. Financial and Monetary Economics, 22 (10), 60-83. (in Persian)
Franck, P., Young, A. (1972). Stock price reaction of multinational firms to exchange realignments. Financial Management, 1(3), 66-73.‏
Gavin, M. (1989). The stock market and exchange rate dynamics, Journal of International Money and Finance, 8 (2), 181–200.
Ghaderi, S., Rostami Noroozabad, M. (2016). Financial Globalization and Stock Return: Theory and Evidence from Time Series Data. Journal of Financial Research, 18(4), 715-734. (in Persian)
Granger, C.W.J., Huang, B., Yang, C. (2000). A Bivariate Causality between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Recent Asian flu. Quarterly Review of Economics and Finance, 40 (3), 337-354.
Guo, F., Hu, J., Jiang, M. (2013). Monetary shocks and asymmetric effects in an emerging stock market: The case of China. Economic Modelling, 32, 532-538.‏
 Haugom, H. N. (1991). The supply and demand for gold. Ph.D. dissertation,
Simon Fraser University.
Heidari, H., Bashiri, S. (2012). Investigating the Relationship between Real Exchange Rate Uncertainty and Stock Price Index in Tehran Stock Exchange Using VAR-GARCH Models. Journal of Economic Modeling Research, 3 (9), 71-92. (in Persian)
Heidari, H., Bashiri, S. (2012). Investigating the Relationship Between Real Exchange Rate Uncertainty and Stock Price Index In Tehran Stock Exchange Using VAR-GARCH Models. Journal of Economic Modeling Research, 3 (9), 71-93. (in Persian)
Hsing, Y. (2013). Effects of fiscal policy and monetary policy on the stock market in Poland. Economies, 1 (3), 19-25.‏
Ioannidis, C., Kontonikas, A. (2008). The impact of monetary policy on stock prices. Journal of policy modeling, 30 (1), 33-53.
Jain, A., Biswal, P. C. (2016). Dynamic linkages among oil price, gold price, exchange rate, and stock market in India. Resources Policy49, 179-185.‏
Junttila, J. P., Raatikainen, J. (2017). Haven on earth? Dynamic connections between gold and stock markets in turbulent times. Available at https:// ssrn.com/abstract=2916073‏.
Karolyi, G.A. (1995). A MGARCH model of international transmissions of stock returns & volatility: Case of the United States & Canada. Journal of Business and Economic Statistics, 13 (1), 11-25.
Khosravy, T., Pajoyan, J. (2014). The Impact of Corporate Taxes on Private Sector Investments Using Boundary Approach. Journal FED, 7(25), 95-121. 
(in Persian)
Kim, K. (2003). Dollar exchange rates and stock price: Evidence from multivariate contegration and error correction model. Review of Financial Economic, 12(3), 301-313.
Krolzig, H. M. (1997). Markov Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis. Springer-Verlag, Berlin.
Krolzig, H. M. (1998). Econometric modelling of Markov-switching vector autoregressions using MSVAR for Ox. Unpublished, Nuffield College, Oxford.‏
Lastrapes, W. D. (1998). International evidence on equity prices, interest rates and money. Journal of International Money and Finance, 17 (3), 377-406.‏
Lawrence, C. (2003). Why is Gold Different from other Assets? An Empirical Investigation. World gold council, London.
Li, Y. D., İşcan, T. B., Xu, K. (2010). The impact of monetary policy shocks on stock prices: Evidence from Canada and the United States. Journal of International Money and Finance, 29 (5), 876-896.‏
Liang, C. C., Lin, J. B., Hsu, H. C. (2013). Reexamining the relationships between stock prices and exchange rates in ASEAN-5 using panel Granger causality approach. Economic Modelling, 32, 560-563.‏
Love, I., Zicchino, L. (2006). Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2),190-210.‏
Luehrman, T. A. (1991). Exchange rate changes and the distribution of industry value. Journal of International Business Studies, 22, 619-649.
Mohammadi, H., Karbasi, A., Taali Moghadam, A. (2014). Applied econometrics: A modern approach using EViews and Microfit. Mashhad: Ferdosi. (in Persian)
Morley, B. (2009). Exchange rates and stock prices in the long run and short run.‏ Working Paper. Bath, U. K.: Department of Economics, University of Bath. (Bath Economics Research Working Papers; 5/09)
Musai, M., Mehregan, N., Amiri, H. (2010). Stock Market and Macroeconomic Variables: a Case Study for Iran. Quartely Journal of Economic Research and Policies, 18 (54), 73-94.
Nelson, D. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Return: A New Approach, Econometrica, 59, 347-370.
Pagan, A.R., Sossounov, K.A. (2003). A simple framework for analyzing bull and bear markets. Journal of Applied Econometrics, 18, 23–46.
Pedram, M. (2012). The Effect of Exchange Rate Volatility on the Iran Stock Market Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 5 (15), 83-96. (in Persian)
Piraee, KH., Shahsavar, M. (2008). In the name of God the impacts of macroeconomic variables on Iranian stock market. Journal of Economic Reserch, 1, 21-38. (in Persian)
Pourebadolahan, M., Asgharpour, H., Zolghadr, H. (2015). Examining Relationship Between Stock Prices and Exchange Rate in Oil-exporting Countries. Journal of Economic Development Policy, 2 (4), 61-86. (in Persian)
Raee, R., Mohmadi, SH., Saranj, A. (2014). Tehran Stock Exchange dynamics in a Markov regime switching EGARCH-in-mean model. Journal of Financial Research, 16(1), 77-98. (in Persian)
Ravazzolo, F., Phylaktis, K. (2000). Stock Prices and Exchange Rate Dynamics.‏ EFMA 2000 Athens; Cass Business School Research Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=251296 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.251296.
Salmani, M., Oskoee, M., Lak, S. (2016). The Effects of Monetary and Fiscal Policy Shocks on Stock Market of Iran. Journal of Economic Modeling Research, 6 (22), 93-131. (in Persian)
Sarafraz, L., Afsar, A. (2005). Investigating the Factors Affecting the Gold Price and Offering Prediction Model Based on Fuzzy Neural Networks. The Economic Research, 5 (16), 149-165. (in Persian)
Seyedhosseini, M., Ebrahimi, B. (2013). Comparing of Volatility Transmission Model with Consideration of Long Memory Effect; Case Study: Three Selected Industry Index. Journal of Financial Research, 15(1), 51-74.
(in Persian)
Shanmugam, K.R., & Misra, B.S. (2008). Stock returns-inflation relation in India. Madras school of economics. Working peper, 38/2008.
Sharif Karimi, M., Emamverdi, G., Dabaghi, N. (2014). Assessment and Identification the Most Appropriate Investment Option in Iran. Journal of Financial Economics, 7 (25), 177-207. (in Persian)
Smith, C. E. (1992). Stock markets and the exchange rate: A multi-country approach. Journal of macroeconomics14(4), 607-629.‏
 Soenen, L. A., Hennigar, E. S. (1988). An analysis of exchange-rates and stock-prices-the united-states experience between 1980 and 1986. Akron Business and Economic Review19(4), 7-16.‏
Solnik, B. (1987). Using financial prices to test exchange rate models: A note. The journal of Finance42(1), 141-149.‏
 Subair, K., Salihu, O.M. (2010). Exchange Rate Volatility and the Stock Market: The Nigerian Experience. www.aabri.com/OC2010Manuscripts/OC10113. pdf.
Sui, L., & Sun, L. (2016). Spillover effects between exchange rates and stock prices: Evidence from BRICS around the recent global financial crisis. Research in International Business and Finance36, 459-471.‏
Tehrani, R., Namaki, A., & Hedayatifar, L. (2013). The Cross-correlation Structure of Tehran Stock Exchange Indexes by Multifractal Detrended Fluctuation Analysis. Journal of Financial Research, 14(1), 55-68. (in Persian)
Trautwein, H. M. (2000). The credit view, old and new. Journal of Economic Surveys, 14 (2), 155-190.
Tully, E., Lucey, B.M. (2007). Power GARCH examination of the gold Market. Journal Research in International Business and Finance, 21 (2), 316-325.