مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش دو پدیدة رفتاری مطرح‌شده در نظریة چشم‌انداز یعنی «زیان‌گریزی» و «اثر پول برد» وارد مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های مبتنی‌بر مصرف شده‌اند و تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران شامل 1. مطلوبیت ناشی از مصرف و 2. مطلوبیت ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مالی تعریف شده است. همچنین، معادلة قیمت در دو محیط اقتصادی مبتنی‌بر نظریة لوکاس (1978) تعریف شده است. در محیط اقتصاد اول، فرایند قیمت و سود تقسیمی برابر و این فرایند در محیط اقتصاد دوم متفاوت ‌است. پس از حل معادله، نسبت قیمت به سود تقسیمی در هر دو محیط اقتصادی شبیه‌سازی و با داده‌های واقعی بازار مقایسه شد. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه‌بندی میانگین گروه‌های چندگانه، مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده‌های به‌دست‌آمده در اقتصاد دوم نسبت به اقتصاد اول، به داده‌های واقعی بازار نزدیک‌تر است. درنتیجه، اقتصاد دوم برآورد بهتری از نسبت قیمت به سود تقسیمی می‌دهد؛ یعنی پدیده‌های رفتاری مزبور در بازار ما وجود دارد و در قیمت‌گذاری سهام توسط سرمایه‌گذاران تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

STOCK PRICING MODEL BASED ON PROSPECT THEORY

نویسندگان [English]

  • Farrokh Barzideh 1
  • Mohammad Kaffash Panjeshahi 2
  • Seyed Majid Shariatpanahi 1
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
چکیده [English]

This article investigates fluctuations in stocks prices at Tehran Stock Exchange, assuming that investors' utility stems from fluctuations in value of stocks as well as consumption. Thus, the two behavioral phenomena discussed in Prospect theory, i. e. Loss aversion and House money effect, were factored into Consumption-based Asset Pricing Model and Investor's Utility Function, which takes into account utility both from consumption and financial investments. Price equations were defined in the two economic environments based on Lucas Theory (1978). The processes of consumption and dividend are equal in the first economy but different in the second economy. Next the P/D ratio was simulated in both economies and then compared with real market data. Utilizing ANOVA and K-Means, it became clear that the mean and standard deviation in the second economy are closer to real market data than those of the first economy. It, therefore, can be concluded that the second economy provides a more accurate estimation of the P/D ratio, implying that the aforementioned behavioral phenomena do in fact exist in the market and affect investors' pricing of stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prospect theory
  • Loss aversion
  • House money effect
Badri, A. (2009). Behavioral finance and wealth management, Keyhan Press: Tehran. (in Persian)
Barberis, N., Huang, M. & Santos, T. (2001). Prospect theory and asset prices. Quarterly Journal of Economics, 116(1): 1– 53.
Benartzi, S. & Thaler, R. (1995). Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. Quarterly Journal of Economics, 110(1): 73- 92.
Campbell, J. & Cochran, J. (1999). By force of habit: A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. Journal of Political Economy, 107(2): 205- 251.
Danthine, J. & Donaldson, J. (2015). Intermediate financial theory. Lausanne: Elsevier.
De Giorgi, E., Hens, T. & Mayer, J. (2007). Compurational aspects of prospect theory with asset pricing applications. Computational Economics, 29(3): 267- 281.
Fallahpoor, S. & Abdullahi, Gh. (2011). Identifying and weighting bias of investor behavior in Tehran stock exchange market: AHP approach. Journal of Financial Research, 13(31): 99- 120. (in Persian)
Gemmill, G.,  Hwang, S. & Salmon, M. (2005). Performance measurement with Loss Aversion, CEPR Discussion Paper,5173.
Grüne, L. & Semmler, W. (2008). Asset pricing with loss aversion. Journal of Economic Dynamics and Control,32(1): 3253- 3274.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2): 263-291.
Lucas, R. (1978). Asset prices in an exchange economy. Econometrica,46(6): 1429– 1445.
Nazari, M., Shirzadi, S. & Ghyafe davoodi, M. (2014). The house money effect in individual investors; Evidence from Tehran stock exchange. Journal of Financial Research, 16(1): 147- 162. (in Persian)
Pennacchi, G. (2008). Theory of asset pricing. Boston: Pearson Education.
Raei, R. & Fallahpoor, S. (2004). Behavioral finance, a different approach in the financial area. Financial Research, 18(6): 77- 106. (in Persian)
Saeedi, A. & Farhanian, S. (2012). Fundamental of behavioral economics and finance. Tehran: Securities and Exchange Organization Press. (in Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, A. (1997). Research methods in behavioral science. Tehran: Agah press. (in Persian)
Sewell, M. (2010). Behavioural finance. Working Paper, University of Cambridge, Cambridge, U.K.
Shefrin, H. (2008). A behavioral approach to asset pricing. San Diego: Elsevier.
Talangi, A. (2004). Confrontation of modern financial theory and behavioral finance. Financial Research, 6(1): 3- 25. (in Persian)
Thaler, R. & Johnson, E. (1990). Gambling with the house money and trying to break even: The effects of prior outcomes on risky choice. Management Science, 36(6): 643– 660.