تحلیل بنیادی و پیش‌بینی سود با تأکید بر نقش عوامل وابسته به قراین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، تحلیل بنیادی فراتر از مرزهای سطحی و موقتی تحقیقات قبلی در کانون توجه قرار می‎گیرد؛ به‌عبارت دیگر، نحوة ورود اطلاعات جزئی صورت‌های مالی به تصمیمات اجزای بازار مطالعه می‌شود؛ یعنی چگونه تغییرات جاری عوامل بنیادی منتخب می‌تواند اطلاعاتی دربارة تغییرات آتی سود فراهم کند. به‌این‌منظور، نقش عوامل بنیادی در پیش‌بینی تغییرات آتی سود با استفاده از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 تا 1391 آزمون شده است. در بخش بعدی تحقیق، تأثیر عوامل وابسته به قراین شامل اخبار گذشتة سود و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و تورم) بر ارتباط میان عوامل بنیادی و تغییرات آتی سود بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد عوامل بنیادی پیش‌بینی‌کننده‌های مهمی برای تغییرات کوتاه‌مدت سود هستند، نه تغییرات بلندمدت. نتایج بخش دوم تحقیق نیز بیان می‌کند اخبار گذشتة سود تأثیر معنی‌داری بر توان عوامل بنیادی در پیش‌بینی سود ندارد، ولی توان پیش‌بینی عوامل بنیادی در دوره‌های با رشد تولید ناخالص داخلی پایین‌تر و تورم بالاتر، بیشتر است. به‌منظور تقویت پژوهش‌های قبلی در زمینة تحلیل بنیادی، پژوهش حاضر موجب افزایش دامنة ادبیات موجود می‌شود و گسترة بررسی‌ها را با معرفی اخبار گذشتة سود و شرایط کلان اقتصادی به‌عنوان عوامل وابسته به قراین توسعه می‌دهد تا بتوان با آزمون رابطة میان نشانه‌های بنیادی و تغییرات آتی سود در شرایط مذکور، به تأثیرهایی پی برد که در پژوهش‌های قبلی به آنها توجه نشده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fundamental Analysis and the Prediction of Earnings with Emphasis on Role of Contextual Factors

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • SeyyedMorteza Mortazavi 2
1
2 Ph.d Student in Accounting
چکیده [English]

This paper takes fundamental analysis research beyond the spatial and temporal bounds of previous studies. It was investigated that how detailed financial statement data enter the decisions of market makers by examining how current changes in the fundamental signals chosen can provide information on subsequent earnings changes. Using Tehran Stock Exchange’s firms data from 2003 to 2012, the role of fundamental signals for prediction of future earnings changes was tested. In addition, the influence of contextual factors including prior earnings news and macroeconomic variables (GDP growth and inflation) on the relationship between fundamental signals and future earnings changes was investigated. Results indicate that the fundamental signals are significant predictors of short-term but not long-term future earnings changes. Moreover, prior earnings news doesn’t affect earnings predictability, but this predictability is significantly higher in lower GDP and higher inflation periods. In addition to corroborating prior research with fundamental analysis, this research adds to what has previously been conducted and extends investigations with examination of the predictive link between the fundamental signals and future earnings change by introducing prior earnings news and macroeconomic conditions as contextual factors in order to look for a possible effect which has not been investigated in prior research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital markets
  • Fundamental Analysis
  • Contextual analysis
  • Earnings prediction
Abarbanell, J. S. & Bushee, B. J. (1997). Fundamental analysis, future earnings and stock prices. Journal of Accounting Research, 35(1): 1- 24.
 Abarbanell, J. S. & Bushee, B. J. (1998). Abnormal returns to a fundamental analysis strategy. The Accounting Review, 73(1): 19- 45.
Alavi Tabari, H. & Jalili, A. (2006). Usefulness of fundamentalvariables in prediction of earnings growth. Journal of the Accounting and Auditing Review, 13(43): 119- 134. (in Persian)

Arefi, A. & Dadras, A. (2012). Prediction of stock return by fundamental analysis strategy. Journal of the Accounting and Auditing Review, 18(65): 79- 98. (in Persian)

Bauman, M. P. (1996). A review of fundamental analysis research in accounting. Journal of Accounting Literature, 15(1): 1-33.
Beneish, M., Lee, C. M. & Tarpley, R. L. (2001). Contextual fundamental analysis through the prediction of extreme returns. Review of Accounting Studies, 6(2): 165- 189.
Chamler, B. J. (1987). Understanding statistics. Marcel Dekker Inc, New York.
Dichev, I. L. & Tang, V. W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. Journal of Accounting and Economics, 47(1): 160- 181.
Dowen, R. J. (2001). Fundamental information and monetary policy: The implications for earnings and earnings Forecasts. Journal of Business Finance and Accounting, 28(3): 481- 501.
Goslin, J., Chai, D. & Gunasekarage, A. (2012). The usefulness of financial statement information in predicting stock returns: New Zealand evidence. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 6(2): 51- 70.
Kerstein, J. & Kim, S. (1995). The incremental information content of capital expenditures. The Accounting Review, 70(3): 513- 526.
Khaleghimoghadam, H. & Rahmani, A. (2003). Financial statements usefulness except for earnings in prediction of earnings. Journal of Accounting studies, 1(1): 109- 142. (in Persian)
Kothari, S. P. (2001). Capital market research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 31(1): 105- 231
Lev, B. & Thiagarajan, S. R. (1993). Fundamental information analysis. Journal of Accounting Research, 31(2): 190- 215.
Lewellen, J. (2004). Predicting returns with financial ratios. Journal of Financial Economics, 74(2): 209- 235.
Mehrani, S., Hoseini, A., Heidari, H. & Pouyanfar, A. (2013). Investigation of the effects of ownership structure on firms value: Evidence from Tehran stock market. Journal of Financial Research, 15(1):129-148. (in Persian)
Ou, J. A. (1990). The information content of nonearning accounting numbers as earnings predictors. Journal of Accounting Research, 28(1): 144-163.
Penman, S. H. (1992). Return to fundamentals. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 7(4): 465- 483.
Piotroski, J. D. (2000). Value investing: The use of historical financial statement information to separate winners from losers. Journal of Accounting Research, Supplement, 38: 1- 41.
Rahnamay Roodposhti, F. & Soroushyar, A. (2013). Comparative assessment of economic and accounting performance measures ability in explaining value of companies listed in Tehran stock exchange. Journal of Financial Research, 15(1): 29- 50. (in Persian)
Rezazadeh, J. & Heidarian, J. (2010). The effect of working capital on Iranian firm’s profitability. Journal of Accounting Research, 2(7): 20- 33. (in Persian)
Richardson, R. (2011). Business application of multiple regression. Business Expert Press, New York.
Saghafi, A. & Salimi, M. (2005). Fundamentalaccounting variables and stock return. Journal of Social Science and Humanities, 22(43): 61- 74.
(in Persian)
Seng, D. & Hancock, J. R. (2012). Fundamental analysis and the prediction of earnings. International Journal of Business and Management, 7(3): 32-46.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings. The Accounting Review, 77(2): 289- 316.
Stober, T. L. (1993). The incremental information content of receivables in predicting sales, earnings, and profit margins. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 8(4): 447- 473.
Vakilian Agohei, M., Vadiei, M. H. & Hoseini Maasoom, M. R. (2009). The relationship between economic value added (EVA) and residual income (RI) in predicting future earnings per share (EPS). Journal of Financial Research, 11(27): 111- 122. (in Persian)