دوره و شماره: دوره 3، شماره 12 - شماره پیاپی 1، زمستان 1375 (زمستان 1374 بهار 1375) 
2. مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ فرشاد هیبتی


4. ارزشگذاری شرکتها

ویدا مجتهد زاده؛ دکتر علی جهانخانی