دوره و شماره: دوره 3، شماره 12 - شماره پیاپی 1، دی 1375 (زمستان 1374 بهار 1375) 
ارزشگذاری شرکتها

ویدا مجتهد زاده؛ دکتر علی جهانخانی