بررسی رابطه بین تغییرات نماگرهای پیشرو اقتصادی و تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

ریسک و بازده دو عامل مهم در تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می باشند . به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده ، مشاهده سریهای زمانی که تغییرات آنها می تواند علامت تغییر در قیمت های اوراق بهادار باشد مفید است . این تحقیق به بررسی کاربرد تغییرات و نوسانهای نماگرهای پیشرو در پیش بینی تغییرات قیمت سهام پرداخته است . نماگرهای پیشرو شاخص هایی هستند که با مشاهده بروز تغییرات در آنها باید منتظر بروز تغییرات در مجموعه فعالیتهای اقتصادی از جمله قیمت سهام بود لذا شناخت این نماگرها به منظور پیش بینی وضعیت آینده قیمت سهام انجام می شود و بهترین زمان خرید ، و فروش سهام نشان می دهد.

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Changes in the Leading Indicators and the Price index of the Stocks accepted at the Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

When making investment. risk and return are the two major
factors which should he considered.
By observing the time series of leading indicators. we might he
able to predict stock prices and hence decrease the risk and
increase the return.
This paper examines changes in the leading indicators in order
to forecast changes in the Tehran Stock prices index.
The results showed, during the period studied, there was little
relationship between stock prices index and leading indicators.