بررسی تاثیر سیاستهای تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

این تحقیق تاثیر سیاستهای تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار می دهد . بازدهی هر سهام می تواند از طریق افزایش قیمت سهام ، سود نقدی ، سهام جایزه و یا حق تقدم خرید سهام باشد . در این مقاله سیاستهای تقسیم سود از دیدگاه روش توزیع سود در دو بخش تقسیم سود نقدی و تقسیم سود سهمی بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ثروت سهامداری با هدف شناساندن تاثیر این روشها مورد بررسی قرار گرفته است .

عنوان مقاله [English]

The Effects of Dividend Policy and Stock Splits on the Value of Stocks (Companies Accepted at the Tehran Stock Exchange)

چکیده [English]

This study reviews the effects of the dividend policy OIl the
value of stocks of the companies accepted at the Tehran Stock
Exchange. The return of the stocks can he determined through
the increase in the price of the stock. cash dividend and Stock
splits.
In this study we examined how cash dividend and stock
dividend affected the price of the stocks (Companies accepted at
the Tehran Stock Exchange) and the wealth of the shareholders.