مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی

نویسندگان

چکیده

در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

عنوان مقاله [English]

Portfolio Management

چکیده [English]

In recent years most of the research done on portfolio
management have used different oplimizing models. This
research has examined index models in optimizing portfolios and
has tried to determine the efficient set. Data are collected from
companies accepted at the Tehran Stock Exchange (1371-1375).