بررسی محتوای اطلاعاتی نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران

نویسنده

چکیده

این تحقیق محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی را مورد بررسی قرار می دهد . چنین فرض شده است که اگر نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی موجب بهبود همبستگی نسبتهای صورت سود و زیان و ترازنامه با بازده های سهام گردند ، می توان گفت دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند . نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های صورت جریانهای نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند . اما در مقایسه با نسبتهای صورت سود و زیان و ترازنامه همبستگی ضعیف تری با بازه های سهام دارند .

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Information Contents of the Financial ratios based on the statements of Cash Flows

چکیده [English]

This paper examines the information contents of the financial
ratios derived from the statements of cash flows.
If the Financial ratios. measured from the statements of cash
flow, could improve the correlation between:
a) The ratios calculated from the income statement and
balance sheet. and
b) Stock return
Then you could claim that these ratios possess information
contents. The results showed the ratios (derived from the
statements of cash flows) have weaker correlation with stock
return (Comparing with the ratios calculated from the income
statement and balance sheet).