ملاحضات اجرایی در تجزیه و تحلیل طرحهای سرمایه گذاری

نویسنده

چکیده

رقابت پیچیده و دشوار تجارت کنونی ، بنگاه های تولید را واداشته است تا به تنوع تولید برای ماندن در عرصه رقابت جهانی بیندیشند . تولید محصول جدید نیز مستلزم سرمایه گذاری و مالا تجزیه و تحلیل سرمایه گزاری می باشد . سرمایه گذاری در تولید به سه شاخه سرمایه گذاری راهبردی ، توسعه ای و جایگزینی تقسیم می شود . بدلیل محدودیت منابع و فرصت های سرمایه گذاری ، باید تصمیمات سرمایه گذاری با تکیه بر اصول علمی و با دقت لازم اتخاذ شوند .
در این مقاله نگارنده ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص انواع سرمایه گذاری به مراحل بودجه بندی سرمایه ای پرداخته است تا ضمن تشریح زنجیره فعالیتهای بودجه بندی ، اهمیت تحلیل هزینه – فایده در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری از دیدگاه مالی – اقتصادی و اجتماعی را نشان دهد .

عنوان مقاله [English]

Practical Aspects of Investment Projects Analysis

چکیده [English]

In the competitive world of today, the manufacturers may not
be able to survive unless diversify the products. Producing new
products involves further investment and accordingly, applying the
options. Manufacturers make investments In strategic and
devepmental projects, or replace equipments.
Scarcity of resources and rare opportunities entail applying
technical appraisals and making rational decisions.
In this paper different types of investment as well as capital
budgeting arc explained. Finally we have considered cost - benefit
analysis in determining the projects. Financial and economic
dimensions are not neglegted.