بررسی تاثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر اولین تحقیق است که در حوزه مبحث رابطه بین ساختار مالکیتی و نسبت پرداخت سود شرکت در ایران قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ما به‌دنبال پاسخ این سوال هستیم که اگر ساختار مالکیتی یا همان ترکیب سهامداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شود، چه تاثیری روی نسبت پرداخت سود سهام این شرکت‌ها خواهد داشت. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1381 هجری شمسی تا پایان سال 1387 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار و هم‌چنین میزان مالکیت 5 سهامدار بزرگ‌تر برروی نسبت پرداخت سود شرکت تاثیر مثبت دارد. یعنی شرکت‌هایی که بیشتر مالکیت آنها در اختیار یک سهامدار است و یا این که بیشتر مالکیت در اختیار 5 سهامدار بزرگ‌تر آن است نسبت به شرکت‌هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش نسبت پرداخت سود شرکت می‌شود.تاثیر نهادی بودن سهامداران بر نسبت پرداخت سود شرکت تایید گردید. یعنی هر چه مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن در طی زمان افزایش یابد. از طرف دیگر با توجه به تایید فرضیه چهارم، هر چه مالکیت سهامداران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ownership Structure and Payout Ratio: Empirical Evidence of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Sadeghi Sharif
  • Hojjat Bahadori
چکیده [English]

The aim of this paper is to identify and analyses the influence of shareholder ownership identity on payout ratio for a panel of Iran firms from 2002 to 2008. We found that there is a significant positive correlation between institutional ownership and payout ratio. The relation between payout ratio and individual ownership is negative. The most finding of the study indicates that Iranian companies with highly concentrated ownership distribute more dividends. We show that there is a significantly positive correlation between the institutional ownership and the payout ratio. The relation between payout ratio and individual ownership is negative and the ownership concentration measured by the five largest shareholders affects positively on payout ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividing Per Share
  • Earning Per Share
  • Ownership Structure
  • Payout Ratio