بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار، بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه الزهراء

3 دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان قیمت سنجیده شود. در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیر‌های موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی‌دار بودن ضرایب مدل‌ها، با استفاده از محاسبه شده و در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1/7/1386 تا 30/9/1387 به صورت روزانه می‌باشد. ‌‌نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی‌داری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است؛ اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی‌داری داشته است، به‌طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Price Limit Modification on Volatility, Return, Trade Frequency, Trade Size and Turn-over Velocity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Eslami-Bidgoli 1
  • Hasan Ghalibaf-Asl 2
  • Abdollah Alishavandi 3
چکیده [English]

According to stock price excessive volatility in Tehran stock exchange, the price limit mechanism is utilized in order to making the price fluctuation narrow and based on the specific periods, the price limit has encountered some variations which price limit has been determined by try and error within these periods and in a short stage of time many modifications existed through the applications of the price limit practice; without considering its real effect on market and reaction of the investors to the variation of the price limit. In this study, the price limit modification from %2 to %3, happening on some effective variables in Tehran stock exchange, as the focal point, is mainly analyzed. To analyze the research data, descriptive and inferential statistics have been used. To test the hypotheses, we have used econometrics and statistics methods such as GARCH model and Multiple Linear Regression. Significance of models coefficients have been measured by P-Value at significant level equal to 5%. Statistical population in this research includes all of the listed companies in Tehran Stock Exchange within the time bracket from 1/7/1386 to 30/9/1387 in a daily approach. The conclusions of this study revealed that the price limit modification from %2 to %3 in Tehran stock exchange within the examined time period does not have significant effect on market volatility, market return and trade frequency, unlike the significant effect on increasing market trade size, decreasing turn-over velocity or decreasing liquidity. In other word, the conclusions are reasoning that for a certain one percent increase of the price limit in Tehran stock exchange there will be no significant effects on core variables in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circuit Breaker
  • Price Limit
  • Return
  • Turn-over Velocity
  • Volatility