بررسی رابطه شفاف‌سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف‌سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفته است و برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی، مقایسه زوج‌ها و تحلیل عاملی یک‌طرفه استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح 95 درصد موردآزمون قرارگرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهدکه هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند. هم‌چنین نتیجه‌گیری شد که ادراک سرمایه‌گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی آنها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Information Transparency and Investor Behavior in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hasanali Sinaei
  • Abdolah Davodi
چکیده [English]

This research intends to investigate the relationship between financial information transparency and investor behavior in TSE, in order to provide safety trade and improve performance of the financial market in Iran. In last decade transparency of the financial market has been known as one of the most effective variables in determining investor strategy. This study examines perception of transparency among investors in TSE. In the study used by questionnaire and for analyzing the data, SPSS software and the test of correlation, Independent Sample Test and One-Way ANOVA have been used. Results showed that three dimensionsi.e. transparency of ownership structure, information disclosure and transparency of board structure effect on investor behavior, however investors give more attention to the information disclosure. Also investor’s perception of transparency dimension considering demographic variables is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Dimensions of Financial Information Transparency
  • Financial Disclosure
  • Investor behavior