بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، در پیش‌بینی سود هر سهم سال آتی

نویسندگان

1 دانشگاه امام رضا (ع)

2 دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد

چکیده

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Economic Value Added (EVA) and Residual Income (RI) in the Predicting Future Earning Per Share (EPS)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vakilian Agohei 1
  • Mohamad Hosein Vadiei 2
  • Mohamad Reza Hoseini Maasoom 3
1
2
3
چکیده [English]

Today most of financial analyst believes that companies for creating value should have more return than cost of capital. This concept is operationalised by applying EVA an IR. As a result of changes created by Stewart in the RI concept, EVA has become a new tool of financial performance management. Stewart believes that for evaluating internal and external performance EVA should be used instead of income and cash flow from operation. Accordingly these research investigates the relation between depended variable including EVA and RI as the proxies of the economic evaluation model and future EPS. The research hypotheses were tested by using linear regression. The results show that future EPS has a significant relation with RI but not with the EVA there for only RI has predicting power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Adjustment
  • Economic Value Added
  • Future Earning Per Share
  • Residual income