دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، 1399 
تبیین نقش معیارهای عملکردی و حاکمیتی در تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی

صفحه 131-147

10.22059/frj.2019.283697.1006885

سید محمدحسن هاشمی کوچکسرایی؛ ایمان داداشی؛ محمود یحیی‎زاده فر؛ حمیدرضا غلام نیا روشن