دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، 1399 
ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

صفحه 496-520

10.22059/frj.2020.296177.1006981

رامین قربانی؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ محمدحسین قائمی؛ حمید عزیزمحمدلو