تحلیل رابطه شاخص‌های بازار مالی و ادوار تجاری در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم اقتصادی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

2 استادیار، گروه علوم اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات کشاورزی، آذربایجان غربی، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در ایران از میان شاخص‌های بازار مالی به‌عنوان نمونه تسهیلات و سپرده بانک‌ها (از بازار پول) و شاخص قیمت سهام (از بازار سرمایه) است.
روش: ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، ادوار تجاری استخراج شدند. در ادامه، مدل مارکوف سوئیچینگ وقفه بهینه برای آن برآورد شده و پس از آن، حقایق آشکارشده ادوار تجاری، شامل شاخص‌های هم‌حرکتی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها طی چرخه‌ها میان متغیرهایی از بازار مالی مقایسه شدند. برای تشخیص هم‌گرایی، از آزمون هم‌جمعی جوهانسون استفاده کردیم. در نهایت، تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری (VECM) انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نشان داد که متوسط چرخه‌های رونق و رکود به‌ترتیب 92/53928 و 51/13787- است. دوره‌های رونق بیش از سه دوره و دوره‌های رکود بیش از ده دوره طول کشید. بنابراین، هرچند شدت دوره‌های رونق بیشتر بود، اما طول این دوره‌ها کمتر به‌دست آمد. شاخص‌های ارزیابی‌شده از حقایق ادوار تجاری نشان داد تنها متغیری که می‌تواند علت ادوار تجاری باشد، سپرده‌های غیردیداری بانک‌هاست. آزمون جوهانسون نیز هم‌گرایی متغیرها در بلندمدت را تأیید می‌کند.
نتیجه‌گیری: مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی، نشانگر آن است که ضریب تصحیح خطا برابر 81/0- برآورد شده، بدین معنا که در هر دوره 81 درصد از عدم تعادل‌های موجود در یک دوره، در رابطه ذکرشده در دوره بعد تعدیل می‌شود. بنابراین تعادل با سرعت به‌سمت تعادل بلندمدت حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship between Business Cycles and Financial Market Indices in Iran Using an Error Correction Model

نویسندگان [English]

  • Vali Lotfi 1
  • Mehdi Moradi 2
  • Hossein Mirzaei 3
  • Lorence Anvieh 4
1 Lecturer, Department of Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.
2 Assistant Prof.Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Agricultural Economics, Agricultural Research Institute, West Azerbaijan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main objective of this paper is to identify the factors affecting the business cycle in Iran through analyzing financial market indicators including, money supply, loans and deposits of banks (from the money market), and the stock price index (from the capital market).
Methods: First, using Hodrick Prescott filter, we extract the business cycles. Then, Markov Switching model estimates the optimal interrupt, and then revealed facts regarding the business cycle, including the momentum indicators, their relative variability, and their stability throughout the cycles between the variables of the financial market are compared. We used the Johansson coincidence test to recognize co integration. Finally, the model estimation is performed using Vector Error Correction Model (VECM).
Results: The evaluated indices, regarding various facts about business cycles, show that money supply and loans are the two variables that can result in the mentioned cycles. The Johansen test and the Wald test respectively confirm the relation between the variables in both the long-term and short-term. Meanwhile, the variance analysis table shows that money supply and loans, each respectively cause, 13% and 9% of business cycles' fluctuations.
Conclusion: The results show that the stock market does not affect business cycles and its fluctuations. Meanwhile, the estimated error correction term in the model for the money market and business cycle variables is -0.55. This shows that every year 55% of imbalances present in the aforementioned relations are corrected in the following year. Hence, the equilibrium quickly moves towards a long-term equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycle
  • Financial market
  • Hodrick Prescott filter
  • Markov switching model
  • vector error correction model
ابونوری، عباسعلی؛ همدانی، عطیه (1389). بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل‌ونقل (زمینی و جاده‌ای). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 15(57)، 115- 154.
اسفندیاری، علی اصغر؛ موسوی، نجمه سادات (1390). سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران و تحلیل علل بروز آن با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته. دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 7(2)، 41- 66.
امامی، کریم؛ محرابیان، آزاده (1389). تأثیر نوسانات چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌نامه اقتصادی، (36)، 59- 86.
بیات، مرضیه؛ افشاری، زهرا؛ توکلیان، حسین (1395). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 24(78)، 171- 206.
حیدری، حسین؛ ملابهرامی، احمد (1390). تأثیر شوک‌های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل DSGE. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24(80)، 85- 118.
سلمان‎پور، علی؛ جهاندیده، فاطمه؛ بهلولی، پریسا (1390). ارتباط بین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و سیکل‌های تجاری در ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 5 (1)، 125- 144.
شیرین­بخش، شمس‎الله؛ حسن‌خونساری، زهرا (1384). کاربرد Eviews در اقتصادسنجی. تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
صمدی، سعید؛ نصرالهی، خدیجه؛ کرمعلی سیچانی، مرتضی (1386). بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 7(3)، 1- 16.
غفاری، هادی؛ سعادت مهر، مسعود؛ سوری، علی؛ رنجبر فلاح، محمدرضا (1392). بررسی تأثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی. فصل‌نامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 10 (1)، 31-1
قلیچ، وهاب (1393). تحلیل قابلیت‌های ابزارهای مالی اسلامی در اثرگذاری بر چرخه­های تجاری اقتصاد. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده اقتصاد.
گرجی، ابراهیم؛ اقبالی، علیرضا (1388). بررسی و برآورد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران. پژوهش‌نامه اقتصادی، 9 (33)، 71- 96.
متوسلی، محمود؛ محمدی، شاپور؛ درودیان، حسین (1389). تحلیل تسری نوسانات قیمت مسکن بین مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از الگوی خودگرسیون فضایی تلفیقی (SAR Panel) و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM). پژوهش‌های اقتصادی، 10(1)، 131-113
محبی، سام؛ شهرستانی، حمید؛ هژبرکیانی، کامبیز (1396). شوک‌های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 25 (81)، 123- 153.
نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران: انتشارات مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا.
هادیان، ابراهیم؛ هاشم پور، محمدرضا (1382). شناسایی چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، (15)، 93-120.
هوشمند، محمود؛ فلاحی، محمدعلی؛ توکلی قوچانی، سپیده (1387). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات. مجله دانش و توسعه، 15(22)، 29-55.
 
References
Abounoori, A. & Hamedani, A. (2010). Analysis and investigation of the relation between economic growth and gasoline and gas oil demand in Iran's transportation system (ground-Rout). Journal of commerce research, 15(57), 115-154. (in Persian)
Bayat, M., Afshari, Z. & Tavakollian, H. (2016). Monetary policy and stock price index in the framework of a DSGE model. Economic researches and politics, 24(78), 171-206.
(in Persian)
Bulir, A. (1996). Business cycle in czechoslovakia under central planning: Were credit shocks causing it? IMF, Working Paper, No. 96.
Catao, L., & Ramaswamy, R. (1998), Recession and recovery in the United Kingdom in the 1990s, IMF, Working Paper, 157(1), 97-106.
Emami, K. & Mehrabian, A. (2010). The Effect of commercial cycles fluctuations on economic growth in Iran. Economic Research, 10(36), 59-86. (in Persian)
Esfandiari, A., Mousavi, N. (2011). Business cycles in Iran's economy and analysis of their causes using generalized moment method. Journal of economic studies and politics, 7(2), 41-66. (in Persian)
Ghafari, H., Saadatmehr, M., Souri, A. & Ranjbarfaalah, M. (2013). Investigating the effect of increasing the interest rate on bank lending on Iran's economic growth in the form of a dynamic New Keynsian equilibrium model. Quantitative economics quarterly, 10(1), 1-31. (in Persian)
Ghlich, V. (2014). Analyzing the capabilities of Islamic financial instruments in influencing business cycles of the economy. PhD thesis, Allameh Tabatabai University, faculty of economics,Tehran. (in Persian)
Gorji, E. & Eghbali, A. (2009). Investigation and estimation of business cycles in Iranian economy. Journal of economic research, Institute of economic Affairs, 9 (33), 71-96.
(in Persian)
Hadian, E., Hashempour, M. (2003). Identification of business cycles in Iranian economy. Journal of Iran economic research, 15(15), 93-120. (in Persian)
Heydari, H. & Mollabahrami, A. (2016). The effect of credit shocks on the dynamics of major macroeconomic and financial variables of Iran in the form of a model. Economic researches and politics, 24(80), 85-118. (in Persian)
Hooshmand, M., Fallahi, M. & Tavakolli Ghochani, S. (2008), The analysis of business cycle in Iran's economy using Hodrick Prescott's filter, Science and development magazine, 15(22), 29-55. (in Persian)
Jannsen, N., Potjagailo, G., & Wolters, M. H. (2015). Monetary Policy during Financial Crises: Is the transmission mechanism impaired? Economics Working Papers 2015-04,  Christian-Albrechts-University of Kiel, Department of Economics.
Jermann, U. J., & Quadrini, V. (2009). Macroeconomic Effects of Financial Shocks.  National Bureau of Economic Research. Working papers15338.
Kamil, H. & Lorenzo, F. (1998). Caracterización de las fluctuaciones cíclicas en la economía uruguaya. Revista de economía, 5(1), 83-140.
Machado, C. (2001). Measuring business cycles: The real business cycle approach and related controversies. Faculdade de Economia do Porto. Working papers, Investigacao, Trabalhos em curso, (107).
Maravall, A., & Del Río, A. (2001). Time aggregation and the Hodrick-Prescott filter, Banco de Espana-Servicio de Estudios, Documento de Tarabajom, No. 0108.
McGough, T. (1995). Property Cycles in the UK: An Empirical Investigation of the Stylized Facts. Journal of Property Finance, 6(4), 45-62.
Paetz, M., & Gupta, R. (2016). Stock price dynamics and the business cycle in an estimated DSGE model for South Africa. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 44(C), 166-182.
Mohebbi, S., Shahrestani, H., Hojabrkiani, K. (2017). Financial shocks and the role of monetary policy in Iran's economy, assuming interbank market in a DSGE model. Journal of economic researches and policy, 25(81), 123-153. (in Persian)
Motevaseli, M., Mohammadi, Sh. & Dorodian, H. (2010). Breakdown analysis of housing price fluctuations between different regions of Tehran using the SAR panel and vector error correction model (VECM). Economic Researches, 10(1), 113-131. (in Persian)
Noferesti, M. (1999). Unified and collective roots in econometrics. Rasa cultural service Institute publications, Tehran. (in Persian)
O'sullivan, A., & Sheffrin, S. M. (2003). Economics: Principles in action. Prentice Hall.
Prabheesh, K. P., & Vidya, C. T. (2018). Do business cycles, investment-specific technology shocks matter for stock returns? Economic Modelling, (70), 511-524.
Pradhan, R.P., Arvin, M.B., Hall, J.H., & Bahmani, S. (2014). Causal nexus between economic growth, banking sector development, stock market development, and other macro economic variables: The case of ASEAN countries. Review of FinancialEconomics, 6(5), 155–173.
Salmanpour, A., Jahandideh, F. & Bohlouli, P. (2011). The relationship between Investment in the housing and commercial cycles in Iran. Jurnal of Economic Modeling, 5(1), 125-144 (in Persian)
Samadi, S., Nasrollahi, Kh. & Karamali Sichani, M. (2007). Investigating the relationship between financial market development and economic growth. Journal of economic research, 7(3), 1-16. (in Persian)
Shirinbakhsh, Sh. & Hassankhounsari, Z. (2005). Eviews application in econometrics. Publications of the Institute of Economic Affairs, Tehran. (in Persian)
Tomola, M. O., Adedisi, T. E., & Olawale, F. K. (2012). Bank Lending, Economic Growth and the performance of the Manufacturing Sector in Nigeria. European Scientific Journal, 8(3), 19-34.
Zhao, M., Hsu, M. (2008). China's real business cycles and fiscal policies between (1954, 2004). Productivity and Policy Changes, MPRA Paper 21283, University Library of Munich, Germany.