دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، 1399 
بررسی رفتار توده‌ای در بورس اوراق بهادار تهران با مدل چیانگ و ژنگ

صفحه 388-407

10.22059/frj.2020.292714.1006951

حامد وارث؛ حمیدرضا آرین؛ بنیامین آریانایکتا؛ محمدجواد بناءزاده