تبیین نقش معیارهای عملکردی و حاکمیتی در تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف: پیش‌بینی ارزش شرکت توسط سهام‌داران، در برآورد آنها از ریسک، بازده و قیمت سهام شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت با استفاده از معیارهای عملکردی و حاکمیتی و نیز، پیش‌بینی ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران و سرمایه‌گذاران است.
روش: برای تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت، از الگوریتم حداقل زاویه گام‌به‌گام و برای پیش‌بینی ارزش آتی شرکت از روش قانون‌گرای کارت و روش غیرخطی فرایند گوسی استفاده شد. بدین منظور، اطلاعات 208 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت‌ساله 1390 تا 1396 جمع‌آوری شد. در گام نخست این پژوهش، معیارهای عملکردی و حاکمیتی به‌عنوان معیارهای اولیه مدنظر قرار گرفت و در گام دوم به روش متغیرگزینی لارس، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند و در نهایت از الگوریتم‌های پیش‌بینی‌کننده ارزش شرکت بهره برده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، معیارهای عملکردی برای تبیین ارزش شرکت در مقایسه با معیارهای حاکمیتی توانایی بیشتری دارند و همچنین، نتایج دیگر پژوهش حاکی از قدرتمندی روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی ارزش شرکت به‌ویژه روش غیرخطی فرایند گوسی به الگوریتم قانون‌گرای کارت است.
نتیجه‌گیری: از آنجا که حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی در بورس ایران در ابتدای راه خود است و فعالان حاضر در بورس اوراق بهادار از نحوه عملکرد آنها اطلاع چندانی ندارند، به نظر می‌رسد که محتوای اطلاعاتی داده‌های عملکردی برای سرمایه‌گذاران بیشتر از معیارهای حاکمیتی باشد. از بین معیارهای حاکمیتی فقط تمرکز مالکیت قدرت تبیین ارزش شرکت را دارد که دلیلی بر انگیزه و توانایی کافی سهام‌داران عمده برای نظارت بر مدیر و افزایش کارایی شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Performance and Governance Criteria in Determining the Price of Shares with an Artificial Intelligence-based Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hasan Hashemi Kochaksaraei 1
  • Iman Dadashi 2
  • Mahmood Yahyazadehfar 3
  • Hamid Reza Gholamnia Roshan 2
1 PhD Candidate, Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3 Prof., Department of Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to explain the price of share using performance variables, management system and audit committee, as well as forecasting the price of share to help decision makers and investors.
Methods: For this purpose, the information about 208 listed companies in Tehran Stock Exchange, during 2010-2017, have been extracted and analyzed using the linear and nonlinear method of Gaussian process.
Results: Preliminary research results show that performance criteria are more capable of explaining stock prices compared to governance criteria. The results also indicate the high power of machine learning methods for predicting the price of companies' stocks. The latter is especially true for the nonlinear Gaussian process, which has also proven to perform better than the CART or the lasso algorithms.
Conclusion: Since corporate governance and the audit committee are two governing bodies of the stock exchange in Iran, and the stock market participants are not aware of how they operate, it seems that the performance information content is better for investors than governance measurements. Among the non-financial criteria, ownership concentration is the only factor that is able to explain the price of share of the company, and it can be argued that major shareholders have the motivation and ability to supervise the manager and increase the company's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company Value
  • Performance Criteria
  • corporate governance Criteria
  • Machine Learning Method
آزادی، مهدی؛ ترکمندی، شاهین (1397). بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. منتشرشده در دومین همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار. مشهد، مؤسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش.
ابراهیمی‌کردلر، علی؛ حسن‌بیگی، وحید؛ غواصی‌کناری، محمد (1397). بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترل‎های داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت. دانش حسابداری مالی، 5(3)، 45-68.
چالاکی، پری؛ غیور، فرزاد؛ باقری، کاوه (1397). بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8 (1)، 36-60.
چالاکی، پری؛ یوسفی، مرتضی (۱۳۹۱). پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم‌گیری. مطالعات حسابداری و حسابرسی، (1)، 1-19.
حجازی، رضوان؛ محمدی، شاپور؛ اصلانی،زهرا؛ آقاجانی، مجید (1391). پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (68)، 31-46.
حساس‌یگانه، یحیی؛ مولودی، عبدا... (1390). رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجادشده برای سهام‌داران. مطالعات مدیریت صنعتی، 9 (23)، 233-261.
حقیقی، یاسر؛ محمودی، ابوالفضل؛ رفیعی، آزاده؛ کریمیان مقدم، محسن (1392). بررسی رابطه رتبه حاکمیت شرکتی با عملکرد عملیاتی و ارزش شرکت‌ها. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد. برای دسترسی به این مقاله به آدرس https://www.civilica.com/Paper-IAAC11-IAAC11_114.html مراجعه کنید.
خدادادی، ولی؛ تاکر، رضا (1391). تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (15)، 1-26.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ بابایی، فاطمه؛ جهانگیری، حسین (1395). بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکت. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 5 (8)، 51-72.
صالحی، مهدی؛ فرخی پیله‌رود، لاله (1397). پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم. بررسی‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 1-24.
کاردان، بهزاد؛ ودیعی، محمدحسین؛ ذوالفقارآرانی، محمدحسین (1396). نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت. دانش حسابداری، 8(4)، 7-35.
 
References
Asante-Darko, D., Adu Bonsu, B., Famiyeh, S., Kwarteng, A., Goka, Y. (2018). Governance structures, cash holdings and firm value on the Ghana stock exchange. Corporate Governance, 18(4), 671- 685.
Azadi, M., Turkmandi, Sh. (2018). Investigating the Impact of Audit Committee Characteristics on the Value of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Published at the 2nd International Management Conference, Accounting and Economics in Sustainable Development. (in Persian)
Brown, L., & Caylor, M. (2006). Corporate governance and firm operating performance. Working Paper, Georgia State University.
Chalaki, P., & Yousefi, M. (2012). Profit Earnings Forecasting Using Decision Tree. Accounting and Auditing Studies, 1, 1-19. (in Persian)
Chalaki, P., Ghayour, F., Bagheri, K. (2018). Discretionary Disclosure of corporate Governance and Financial performance. Journal of Emprical Research in Accounting, 8(1), 39-60.
(in Persian)
Demerjian, P., Lev, B. & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229-1248.
Dittmar, A., & J. Mahrt-Smith. (2007). Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of Financial Economics, 83 (3), 599−634.
Ebrahimi Kordlar, A., Hasanbeigy, V., Ghavasi Kenari, M. (2018). The review of the effect of internal control weaknesses on the firm performance and firm value. A Quarerly Journal of Emprical Research of financial Accounting, 5(3), 45-68. (in Persian)
Gang, R., Bose, I., Chen, X. (2015). Prediction of Financial Distress: An Empirical Study of Listed Chinese Companies Using Data Mining. European Journal of Operational Research, 241, 236-247. 
Haghighi, Y., Mahmoudi, A., Rafiee, A., Karimian Moghaddam, M. (2013). Investigating the Relationship of Corporate Governance Ratings with Operational Performance and Corporate Value. 11th Iranian National Accounting Conference, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, Tehran, Iran. civilica.com/Paper-IAAC11-IAAC11_114. html. (in Persian)
Hasas Yeganeh, Y., Moloudi, A. (2011). The relationship between corporate Governance and created shareholder value. Industerial Management studies, 9(23), 233-261. (in Persian)
Hejazi, R., Mohamadi, SH., Aslani, Z., Aghajani, M. (2012). Earnings Management Prediction Using Neural Networks and Decision Tree in TSE. Journal of Accounting andAuditing, 19(68), 31- 46. (in Persian)
Kardan, B., Vadeei, M.H., & Zolfaghar Arani, M.H. (2017). The role of behavioral tendencies (sentiment) of investors in valuation of the company. Journal of Accounting Knowledge, 8(4), 7-35. (in Persian)
Khodadadi, Wali, Tucker, Reza (2012). The Effect of Corporate Governance Structure on Financial Performance and Value of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. Accounting and Audit Research, No. 15, pp. 1-26(In Persian).
Rahimian, N., Babaei, F., Jahanghiri, H. (2016). Investigation the relationship between performance evaluation criteria and corporate value. Journal of management, 5(1), 51-72. (in Persian)
Salehi, M., Farokhi Pilehrood, L. (2018). Profit Earnings Forecasting Using Neural Network and Decision Tree. Journal of Financial Accounting and Audit, 10(37), 1-24. (in Persian)
Tsai, CH. F., Chiou, Y.J. (2009). Earnings Management Prediction: A Pilot Study of Combining Neural Networks and Decision Trees. Expert Systems with Application, 36, 7183-7191.
Zhou, H., Owusu-Ansah, S., & Maggina, A. (2018).Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece. Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers, 31, 20-36.