دوره و شماره: دوره 9، شماره 23 - شماره پیاپی 1000296، خرداد 1386 (23)