بررسی مقایسه‌ای بین انواع روش‌های تخمین بتا جهت رفع مشکلات ناشی از معاملات ناهمزمان

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار به بررسی ریسک اختیار نمودن یک دارایی مالی پرداخته شده است. تا کنون معیارهای بسیاری جهت اندازه‌گیری ریسک ارائه شده است. یکی از مهمترین این معیارها، معیار بتا است که تحقیقات زیادی بر روی آن صورت پذیرفته است و به تبع آن انتقادات زیادی نیز به آن وارد شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارده به مدل CAPM، مشکلات عملی موجود در تخمین بتا است. آن‌چه در این تحقیق مورد توجه گرفت، وجود مسئله ناهمزمانی معاملات به عنوان یکی از مشکلات تخمین بتا و آزمون برخی از مهم‌ترین مدل‌های ارائه شده جهت رفع نقایص حاصل از این مسئله است. در این نوشتار، در خصوص این مسئله توضیحات لازم ارائه شده و سپس مدل‌های CHMSW، دیمسون و واسیکک به عنوان 3 مدل از مهم‌ترین مدل‌های ارائه شده در این زمینه از طریق آزمون Repeat Measure مورد آزمون قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Methods of Beta Estimation in cases of non-synchronize trading

چکیده [English]

The present article examines the risk of selecting a financial asset. Up to now, many criteria have been proposed to measure the risk. One of the most important criteria in this regard is Beta criterion about which many studies have been conducted and consequently it has been criticized severely in this regard. One of the criticisms of CAPM model is the practical problems involved in estimating Beta. Therefore the present study takes into consideration the issue of non-synchronized trades as one of the problems in estimating Beta and examines some of important available models to remove the resulted drawbacks. The present article, in the first place, elaborates on this issue and then analyzes CHMSW, Dimson, and Vasicek models which are three important models in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta
  • CHMSW
  • Dimson
  • Non synchronized trades
  • Vasicek