دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دی 1373 (زمستان 1373 و بهار 1374) 
-

Hamid Pourjalali؛ Larry P. Tunnell؛ Cindy Seipel Tunnell


فرهنگ واژگان مالی

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت