دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، تابستان 1374، صفحه 1-198 (تابستان و پاییز 7و8) 
4. -

Maryellen P. Epplin (Ph.D.)؛ Hamid Puurjalali (Ph.D.)


10. فرهنگ واژگاه مالی

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت