دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، تیر 1374، صفحه 1-198 (تابستان و پاییز 7و8) 
-

Maryellen P. Epplin (Ph.D.)؛ Hamid Puurjalali (Ph.D.)


فرهنگ واژگاه مالی

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت