مبانی تئوریک طراحی آزمایشات در تجزیه و تحلیل سود (مدلی برای تصمیم گیری و مقایسه های چندگانه)


عنوان مقاله [English]

"Experimental Design", in analyzig the behavior of Corporate profits

چکیده [English]

The purpose of this paper is to present the application of
"Experimental Design", in analyzig the behavior of Corporate
Profits .The recommended model can he used to measure and
compare the average profits of corporations and analyze the
variability of corporate profits.
This model can also he used to compute and compare the risk of corporations.