بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران

نویسندگان

چکیده

این تحقق کارایی بورس اوراق بهادار ایران را با استفاده از فرضیات مربوط به تئوری کارایی بازار سرمایه در شکل ضعیف ، جهت پاسخگویی به سوالات زیر مورد بررسی قرار می دهد :
1-آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند ؟
2-آیا توزیع درصد تغییرات قیمت سهام از تابع توزیع نرمال تبعیت می کند ؟
3-آیا با استفاده از قاعده تجاری فیلتر می توان منافعی بیش از روش خرید –
نگاهداری کسب نمود ؟
فرضیه های تحقیق عبارتند از :
1- تغییرات متوالی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مستقل از یکدیگرند .
2- درصد تغییرات قیمت سهام از تابع توزیع نرمال تبعیت میکند .
3- با استفاده از قاعده تجاری فیلتر ، منافعی بیش از روش خرید- نگاهداری می توان کسب نمود .
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تغییرات متوالی قیمتهای سهام در بازار بورس اوراق بهادار ایران از مدل گردش تصادفی تبعیت نمی کند و علاوه بر آن متوسط بازده اوراق بهادار با استفاده از قاعده تجاری فیلتر بیش از متوسط بازده روش خرید – نگاهداری است .
بنابراین تغییرات قیمت به صورت مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمتها مشاهده می شود و آگاهی از این الگو می تواند جهت کسب منافع بیشتر به سرمایه گذاران کمک نماید . با توجه به نتایج بدست آمده عدم کارایی بازار بورس در سطح ضعیف به اثبات می رسد .

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Efficiency of Iran's Stock Exchange