استراتژیهای تخصیص دارایی

نویسنده

چکیده

تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتها و پروژه های سود آور و حصول اطمینان از فزونی بازده سرمایه گذاری برای هزینه های تامین مالی در نهایت افزودن بر ثروت صاحبان سهام از وظایف مهم مدیران به شمار می آید . به همین دلیل در سالهای اخیر ، تئوریهای متعددی درباره روشهای تخصیص دارایی ها ارائه شده است که از جمله این تئوری ها می توان به مدل های بررسی سیکل عمر محصول و ماتریس محصول / بازار در متون مدیریت استراتژیک اشاره کرد . محققان این رشته معتقدند با مدیریت صحیح ، امکان افزودن به ارزش شرکت وجود دارد و به موفقیت شرکتهایی استناد می کنند که توانسته اند با بکارگیری مدلهای تخصیص استراتژیک ارزش اوراق بهادار خود را افزایش دهند ، در حالی که بنا به تئوریهی مالی بازارهای کارای عمل تخصیص منابع را بگونه ای بهینه انجام داده ، سرمایه گذاران از اعمال خاص مدیران بهره چندانی نمی برند .
در این مقاله پس از بیان نظریه های مدیریت استراتژیک در مورد تخصیص بهینه ی دارایی ها به دیدگاه نظریه پردازان مالی در این رابطه اشاره شده و منازعه میان آنها مطرح خواهد شد .

عنوان مقاله [English]

Asset Allocation Strategies

چکیده [English]

A number of theories about the hest method of allocating
assets have been developed over the years, Managers are
concernd about allocating scarce resources, mainly capital, in
most productive way. Managers want to ensure that the return
from the invested resources exceeds the cost of resources
Finanical theories and finanicial strategies try to facilitate
creating optimum value for investors in the companty, hut have
some conflicts with each other. Finanical theories suggest that
there is no need for stragtegic models becaucse efficient markets
allocate resources properly. As a result, investors do not benefit
from the actions of managers. On the other hand, managers can
point to the success of some cornpaines that have used strategic
allocation models that resulted higher value for securities.
In this paper, strategic asset allocation models was reviwed,
and then some conflicts between financial theory and financial
strategy was discussed.