بررسی تغییرات سهام بعد از تقسیم سود

نویسندگان

چکیده

این مقاله در صدد است اثر تقسیم سود بر ارزش سهم شرکتها و تاثیر نرخ مالیاتی سهامداران بر سیاست تقسیم سود را بررسی می کند .
1-نسبت تغییر سهام بر سود تقسیمی که یک نرخ مناسب برای محاسبه نرخ نهایی مالیات سهامدار می باشد .
2-کاهش قیمت سهام پس از اعلان سود تقسیمی کمتر از میزان سود تقسیمی است .
3-نرخ مالیاتی سهامدار بر سیاست تقسیم سود تاثیر دارد .
این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370-1373 را مورد پوشش قرار می دهد .
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که هیچگونه همبستگی بین نرخ مالیات و نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cash Dividends on Stock Prices

چکیده [English]

The purpose of this study is to measure how much the stock
prices decline ofter ex-dividend date in Tehran Stock Exchange.
Another parpose of the study is to investigate whether the
marginal tax rates of stock holders have any effect on the dividend
policy of the companies listed in Tehran Stock Exchange.
The results showed that the decline in stock price was less than
the amount of dividend per share. The results also showed that
tax rates of stockholders have no effect on amount of dividends
declared by the companies.