آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند ؟

نویسندگان

چکیده

این مقاله معیارهای متفاوتی اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت را به بحث و بررسی گذاشته است . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن دو دسته معیار وجود دارد :

یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به ارزش بدست می آورد .
دسته دیگر مدل های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند .
هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند . در این مقاله ایرادات وارده به معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت در مدل حسابداری شامل سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام بیان شده است و مدل صحیح تعیین عملکرد ارزش شرکت معرفی گردیده است .

عنوان مقاله [English]

Do Managers and Stockholders Use the Appropreate Criterion to Measure the Performance of the Company and It's Value

چکیده [English]

The valuation of companies is often complicated by a failure to
understand how share prices are set. Many senior executive
believe that stock prices are set by some vague combination of
earnings, growth rates, returns, book values, cash flows, dividends
and trading volumes.
In this article two general models of valuation are introduced.
The firs t one is the accounting model which states that share
prices are determined by capitalizing a company earnings per
share (EPS) at an appropriate price / earnings muttiple (P/E).
The appeal of this accounting model is its simplicity. It's
shortcoming is an utter lack of realism
The second one is the economic model which states that share
prices are determined by smart investors who care about two
things: the cash to be generated over the life of a business and the
risk of the cash receipt.
The purpose of this article is to explain the deficiencies of the
accounting model and advantage of the economic model.