دوره و شماره: دوره 8، شماره 22 - شماره پیاپی 1881، پاییز و زمستان 1385 (22)