بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش‌های بازار)

نویسندگان

چکیده

در طی نیم قرن اخیر مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجا که به موازات رشد مدل‌های اقتصاد سنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با به کارگیری مدل‌های پیشرفته‌تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران و زیربخش‌هایی از آن تمرکز کند. این زیربخش‌ها شامل شرکت‌های کوچک و بزرگ و صنایع مختلف می‌باشد. کارایی در سطح ضعیف برای شاخص کل و شاخص شرکت‌های کوچک و بزرگ و شش شاخص صنعت با استفاده از مدل‌های خانواده ARIMA و ARCH برای دوره زمانی 1383- 1379 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:
کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف رد می‌شود. اگر چه کارایی در سطح ضعیف هم در مورد شرکت‌های کوچک و هم در مورد شرکت‌های بزرگ رد می‌شود اما می‌توان گفت با استفاده از مدل‌های به کار گرفته شده در این تحقیق شرکت‌های بزرگ از قابلیت پیش‌بینی پذیری کمتری نسبت به شرکت‌های کوچک برخوردارند و در نهایت کارایی در سطح ضعیف در مورد شش شاخص صنعت مورد مطالعه در این تحقیق رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value Relevance of Dividends, Book Value and Earnings in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

This paper compares the value relevance of book value and dividends versus book value and reported earnings. The main purpose of this study explains which of dividends, book value and earnings are more value relevance. Thus, we have examined 98 firms of Tehran Stock Exchange over a period 1377-1382. Our methodology of examining the information content of various income statement and balance sheet items is based on cross-sectional regressions of share price on the value measures.
Four sets of findings are reported. First, overall, the variables, book value and dividends, have almost the same explanatory power as book value and reported earnings. Second, book value has less explanatory power than others. Third, in dividend payers firms, earnings has the most explanatory power, but book value and reported earnings have almost the same explanatory power as book value and dividends. Forth, for firms with transitory earnings, dividends have the greatest explanatory power over the three variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset
  • internal factors
  • Liability
  • Profitability
  • Refah Bank